نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

یادداشت‌هایی به خط علینقی وزیری

یادداشت‌هایی به خط علینقی وزیری

یادداشت‌هایی به خط استاد علینقی وزیری

این یادداشت‌ها در پایان کتاب دستور جدید تار علینقی وزیری به چاپ رسیده است.

در این یادداشت‌ها به این موارد پرداخته شده‌است:

توصیه‌هایی به شاگردان و معلمان تار

زیرپایی

پوپیتر (جانوتی)

میزان تمرین روزانه و شیوه تمرین شاگرد

سیم‌گیر تار

موم مضراب

پرده تار

شیوه نواختن مضراب راست و چپ

شیوه نگهداری تار

صفات مختلف تار

ساختمان سه‌تار و بخش‌های آن

قد سه‌تار و تار

صفحه سه‌تار

پهنای روی دسته سه‌تار

محل خرک سه‌تار و تار

محل گوشی‌های تار و سه‌تار

سیم‌های سه‌تار

فاصله سیم‌های سه‌تار

یادداشت‌هایی به خط علینقی وزیری

دیدگاهتان را بنویسید