کلاس آموزش تئوری موسیقی شاهین پورعابدینی

کلاس آموزش تئوری موسیقی شاهین پورعابدینی

شروع دوره تئوری موسیقی پیش نیاز هارمونی و کنترپوان

آغاز کلاس :   تابستان  تیرماه 1403

کتاب تئوری بنیادی موسیقی  پرویز منصوری

طول دوره: 3 ماهه

مدت کلاس :  1 ساعته  (گروهی)

مدرس : شاهین پورعابدینی 

سرفصل کلاس:

فهرست

مشخصه های صدا از نظر موسیقایی

نواک

دیرند

شدت

طنین و رنگ

درباره خط موسیقی

نام نت ها

ریشه تاریخی نظام ها هجایی و الفبایی

حامل

کلید

خط های تکمیلی

حامل ها وکلیدهای دیگر

رابطه نت ها میان حامل های دوگانه 5 خطی

شکل نت ها

نام شکل های نت به زبان های مختلف

اشاره ای کوتاه

نقطه و نقش آن

خط اتحاد و خط اتصال

سکوت

تاکید و وزن

تاکید

میزان

وزن

گونه های میزان

کسر میزان

نمونه هایی چند از میزان های ساده

میزان ترکیبی

راهنمای وزن های ساده ووزن های ترکیبی

وزن خوانی

سه بر دو دو بر سه

سنکوب

یکی از کاربردهای خط اتحاد

ضد ضرب

معنی فاصله در موسیقی

نسبت بسامد

اندازه گیری فا صله

فاصله ساده فاصله ترکیبی

پرسش و تمرین

پرده ونیم پرده

نشانه های تغیر دهنده

انواع نیم پرده

معکوس فاصله

شستی های پیانو

گام و تونالیته

تعریف گام

گام کروماتیک

دیز یا بمل

گام دیاتونیک

گام دیاتونیک بزرگ

نظام پیوند در گام های بزرگ

رابطه میان دیزها و نت آغاز گام

رابطه میان بمل ها و نت آغاز

نام نتها به زبانهای مختلف

تاریخچه نامگذاری هجایی

نظام شش نتی و نامگذاری هجایی

درجه های گام

مدی دیگر در گام های

تاثیر فاصله

میان درجه ها در حرکت ملودیک آنها

گام کوچک و نسبت آن با گام بزرگ

گام های کوچک ونسبت آن با گام بزرگ

گونه گامهای کوچک

نت های تونال ومدال

نت های مدال در قدیم

گام های دیگر

تشخیص دقیق فاصله

بنیه فاطله

معکوس فاصله ها

درباره معکوس کردن فاصله های ترکیبی

تشخیص دقیق فاصله

بنیه های فاصله

معکوس فاثله ها

درباره معکوس کردن فاصله های ترکیبی

فاصله های آنهارمونیک

ملایمت و ناملایمت فاصله

انتقال

قواعد نت نویسی

درست نویسی خط موسیقی

حامل و تاریحچه آن

کاربرد حامل های گوناگون

کلیدهای سه گانه

مدهای کلیسا

موسیقی در یونان باستان

موسیقی در قرون وسطی

مدها-پایه موسیقی کلیسایی

نشانه های تغییر دهنده در مدهای اصلی

میزان های لنگ

تقسیم های لنگ

وزن در آواز ایرانی

جمله موسیقی ورابطه آن با میزان

تبدیل قسمت قوی به قسمتت ضعیف

نکته ای درباره سنکوپ

میزان های مخلوط

لحظه های بی ضرب

گزینش بهترین وزن

تکمیل خط موسیقی

نشانه های درون حامل نشانه های نت واره

آچیاکاتورا

گزش

گروپتو

تریل یا تری

نت های آرپژوار پیش از آکورد

نشانه های فرمان

دولا خط تکرار

داکاپو

دال سنیو

تکرارهای دیگر

سکوت های درازتر از یک میزان

نشانه های بیرون از حامل

نشانه های شکلی و قراردادی

نقطه توقف

تقطه

نقطه دراز یا نقطه خطی

متزواستاکاتو

نشانه های تاکید

موادرد کاربردخط اتصال

نشانه های تدریجی

نشانه های واژگونی

نشانه های حالت اجرا

پارتینور نویسی

آکورد شناسی

ساختن آکورد

دلیل

آنواع آکورد

فاصله های درون آکورد

اشتراک آکوردها

معکوس آکوردها

آکوردهای چهارصدایی

معکوس آکوردهای چهارصدایی

هارمونی چیست

نظری به دوشیوه چند بخشی

چهار بخش کردن آکورد

پیوند آکوردها

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا