نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آواز افشاری بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند

آواز افشاری بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند

فرشید فرهمند بداهه‌نوازی افشاری ویولن تمبک مهدی الهویی.mp4

فرشید فرهمند بداهه‌نوازی افشاری ویولن تمبک مهدی الهویی.mp4

عراق افشاری نهیب حزین و فرود ویولن فرشید فرهمند

آواز افشاری ۲ بداهه نوازی ویولن فرشید فرهمند.mov

آواز افشاری بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند

آواز عراق افشاری بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند.mp4

آواز عراق افشاری بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند.mp4

آواز افشاری ۳ بداهه‌نوازی ویلن فرشید فرهمند

دیدگاهتان را بنویسید