نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آواز افشاری بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند

عراق افشاری نهیب حزین و فرود ویولن فرشید فرهمند

فرشید فرهمند بداهه‌نوازی افشاری ویولن تمبک مهدی الهویی.mp4

فرشید فرهمند بداهه‌نوازی افشاری ویولن تمبک مهدی الهویی.mp4

عراق افشاری نهیب حزین و فرود ویولن فرشید فرهمند

آواز افشاری ۲ بداهه نوازی ویولن فرشید فرهمند.mov

آواز افشاری بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند

آواز عراق افشاری بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند.mp4

آواز عراق افشاری بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند.mp4

آواز افشاری ۳ بداهه‌نوازی ویلن فرشید فرهمند

دیدگاهتان را بنویسید