نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

عشق و امید تار جلیل شهناز شور

عشق و امید تار جلیل شهناز شور

عشق و امید تار جلیل شهناز تنبک منوچهر امیر حشمتی دستگاه شور ۲۱ فروردین ۱۳۶۹

دیدگاهتان را بنویسید