نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مهیار منقچی درآمد اول ماهور فرامرز پایور هنرجوی سنتور مریم باغبان

مهیار منقچی درآمد اول ماهور فرامرز پایور هنرجوی سنتور مریم باغبان

این اجرا در کنسرت کلاسی خانم مریم پیرایش باغبان در اسفند ۱۳۹۶ صورت گرفته است.

مهیار منقچی درآمد اول ماهور فرامرز پایور هنرجوی سنتور مریم باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

مهیار منقچی درآمد اول ماهور فرامرز پایور هنرجوی سنتور مریم باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید