نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

دستگاه ماهور تار نیما فریدونی آواز محمود صفی‌زاده ۱۶ تیر ۱۳۹۰

دستگاه ماهور تار نیما فریدونی آواز محمود صفی‌زاده ۱۶ تیر ۱۳۹۰

دستگاه ماهور تار نیما فریدونی آواز محمود صفی زاده 16 تیر1390

دیدگاهتان را بنویسید