نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فیلم اجراهای منصوره نیرومند هنرجوی تار نیما فریدونی

فیلم اجراهای منصوره نیرومند هنرجوی تار نیما فریدونی

منصوره نیرومند اجرای تصنیف دیدم صنمی عارف قزوینی با تار بهمن 1393

منصوره نیرومند اجرای تصنیف دیدم صنمی عارف قزوینی با تار بهمن 1393

منصوره نیرومند هنرجوی تار ضربی همایون دستور ابتدایی حسین علیزاده 1

دیدگاهتان را بنویسید