نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

قطعه سنگ شياردار و چهارخانه بسيار عجيب برای تولید صدا و نت

قطعه سنگ شياردار و چهارخانه بسيار عجيب برای تولید صدا و نت

توسط اقوام مايا در آمريكاى مركزى ساخته شده است.

قطعه سنگ شیاردار و چهارخانهء بسیار عجیب كه برای تولید صدا و نت توسط اقوام مایا در آمریكاى مركزى ساخ

دیدگاهتان را بنویسید