فیلم‌های کتاب اول شیوه کمانچه‌نوازی اردشیر کامکار ایمان ملکی

(1 بررسی مشتری)

200 هزار تومان

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 8 ایمان ملکی
آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 12 – 13 ایمان ملکی
آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 14- 15 ایمان ملکی
آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 1 – 6 ایمان ملکی
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 21 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 22-23 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 24 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 26 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 27 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 28 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 29 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکارتمرین 30 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 31 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 20 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 19 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 18 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 32 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 33-34 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 42 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 41 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 40 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 39 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 38 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 37 ایمان ملکی⁩.mp4
آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 44 ایمان ملکی
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 45 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 47 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین43 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تممرین 46 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 54 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 55 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 52 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 53 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکارتمرین 50 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 48 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 49 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 51 ایمان ملکی⁩.mp4
آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 66 ایمان ملکی
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 61 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 56 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 59 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین63 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 65 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 64 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 62 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 58 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 69 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 68 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 70 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 67 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 73 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 72 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 71 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨کتاب کمانچه اردشیر کامکار 79 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 77 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 78 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار82 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 88 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 87 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 86 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 81 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 80 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 74 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 75 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 87 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 94 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 93 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 92 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 91 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 90 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 89 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 87 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 76 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 74 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 95 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 96 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 97 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 102 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 103 ایمان ملکی⁩.mp4
آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 116 ایمان ملکی
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 128 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 127 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 126 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 124 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 123 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 122 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 121 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 120 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 110 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 109 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 108 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 101 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 100 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 98 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 125 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 118 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 119 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 113 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 114 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 15 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 106 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 107 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 108 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 111 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 112 ایمان ملکی⁩.mp4
آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 101 ایمان ملکی
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 132 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 135 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 133 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 134 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 137 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 138 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار136 ایمان ملکی⁩.mp4
آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 103 ایمان ملکی
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 131 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار139 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 140 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 142 ایمان ملکی⁩.mp4
آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 101 ایمان ملکی
آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 130 ایمان ملکی
آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 143 ایمان ملکی
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 118 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 119 ایمان ملکی⁩.m4v
آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 141 ایمان ملکی
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 148 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 145 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 117 ایمان ملکی⁩.m4v
آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 147 ایمان ملکی
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 151 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 152 ایمان ملکی⁩.m4v
آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 150 ایمان ملکی
آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 143 اجرای دوم ایمان ملکی
آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار 153 ایمان ملکی
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار جلد اول 83 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار جلد اول 99 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار جلد اول 104 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار جلد اول 105 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار جلد اول 60 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار جلد اول 85 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار جلد اول 35 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار جلد اول 36 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار جلد اول تمرین 16 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار جلد اول 17 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار جلد اول 25 ایمان ملکی⁩.m4v
آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار جلد اول تمرین 9 ایمان ملکی


آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 8 ایمان ملکی

آموزش کمانچه کتاب اردشیر کامکار تمرین 8 ایمان ملکی

1 دیدگاه برای فیلم‌های کتاب اول شیوه کمانچه‌نوازی اردشیر کامکار ایمان ملکی

  1. مصطفی سعیدزاده

    با سلام و خسته نباشید.
    اگر همراه توضیحات، صفحات کتاب هم نمایش داده می شد بسیار مفیدتر بود و درواقع این کار رو حتما باید انجام می دادید.

    • مدیر

      درود و مهر متاسفانه به دلیل رعایت حق کپی رایت از انجام این کار پوزش می‌طلبیم.

دیدگاه خود را بنویسید
سبد خرید
پیمایش به بالا