مهیار منقچی درآمد اول ماهور فرامرز پایور هنرجوی سنتور مریم باغبان

این اجرا در کنسرت کلاسی خانم مریم پیرایش باغبان در اسفند ۱۳۹۶ صورت گرفته است. مهیار منقچی درآمد اول ماهور … ادامه خواندن مهیار منقچی درآمد اول ماهور فرامرز پایور هنرجوی سنتور مریم باغبان