نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی تار نیما فریدونی سنتور سجاد حدیثی کمانچه ایمان ملکی عود هاتف شاطریان

بداهه‌نوازی تار نیما فریدونی سنتور سجاد حدیثی کمانچه ایمان ملکی عود هاتف شاطریان

بداهه نوازی تار نیما فریدونی سنتور سجادحدیثی کمانچه ایمان ملکلی عودهاتف شاطریان31شهریور1391

بداهه نوازی تار نیما فریدونی سنتور سجادحدیثی کمانچه ایمان ملکلی عودهاتف شاطریان31شهریور1391

دیدگاهتان را بنویسید