نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

نیما فریدونی تار بداهه‌نوازی در مقام داد و بیداد

نیما فریدونی تار بداهه‌نوازی در مقام داد و بیداد

نیما فریدونی تار بداهه نوازی در مقام داد و بیداد

نیما فریدونی تار بداهه نوازی در مقام داد و بیداد

بداهه نوازی در مقام داد و بیداد تار نیما فریدونی تنبک:ایمان ملکی برج آزادی 23 مهر 1392

بداهه نوازی در مقام داد و بیداد تار نیما فریدونی تنبک:ایمان ملکی برج آزادی 23 مهر 1392

بداهه نوازی در مقام داد و بیداد تار نیما فریدونی تنبک ایمان ملکی برج آزادی 23 مهر 1392

بداهه نوازی در مقام داد و بیداد تار نیما فریدونی تنبک ایمان ملکی برج آزادی 23 مهر 1392

بداهه نوازی در مقام داد و بیداد تار نیما فریدونی تنبک ایمان ملکی برج آزادی 23 مهر 1392

بداهه نوازی در مقام داد و بیداد تار نیما فریدونی تنبک ایمان ملکی برج آزادی 23 مهر 1392

دیدگاهتان را بنویسید