نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فیلم اجراهای محمدرضا ساسانی نوازنده تار از سبزوار

فیلم اجراهای محمدرضا ساسانی نوازنده تار از سبزوار

محمدرضا ساسانی از آموزشهای غیر حضوری نیما فریدونی بهره برده است.

محمدرضا ساسانی بداهه نوازی تار در دستگاه نوا نوازنده ی تار ساکن سبزوار

زیرکش سلمک ردیف استاد عبدالله دوامی محمدرضا ساسانی نوازنده تار از سبزوار

دیدگاهتان را بنویسید