هنرجویان موسیقی کودک و ارف و پیانو و فلوت ریکوردر و بلز

در این برگه فیلم اجرای هنرجویان کودک آموزشگاه موسیقی فریدونی را می بینید: رشیدخان گروه کر کودکان مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی رشیدخان گروه کر کودکان مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی کلاس گروه نوازی نوجوانان آموزشگاه موسیقی فریدونی زیر نظر مرجان کاشف.mp4 کلاس گروه نوازی نوجوانان آموزشگاه موسیقی فریدونی زیر نظر مرجان کاشف.mp4 یک ماهی … ادامه خواندن هنرجویان موسیقی کودک و ارف و پیانو و فلوت ریکوردر و بلز