هنرجویان موسیقی کودک و ارف و پیانو و فلوت ریکوردر و بلز

در این برگه فیلم اجرای هنرجویان کودک آموزشگاه موسیقی فریدونی را می بینید: رشیدخان گروه کر کودکان مرجان کاشف آموزشگاه … ادامه خواندن هنرجویان موسیقی کودک و ارف و پیانو و فلوت ریکوردر و بلز