نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی زهرا مصطفایی هنرجوی سنتور مریم باغبان پیرایش

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی زهرا مصطفایی هنرجوی سنتور مریم باغبان پیرایش

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۳۳

هنرجوی گرامی سرکارخانم زهرا مصطفایی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره ابتدایی رشته سنتور تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی:عالی
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: خوب
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: متوسطسونوریته: خوب
نوانس: دقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب شیوه سنتورنوازی استادکامکار.دستورسنتوراستادپایور.گلنار

همچنین سطح کاری شما در این دوره خوب  است.

ایمان ملکیمریم باغبان پیرایشنیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه امیر محمدی هنرجوی تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه امیر محمدی هنرجوی تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۳۲

هنرجوی گرامی جناب آقای امیر محمدی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره متوسطه رشته تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی:عالی
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: خوب
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: عالیسونوریته: متوسط
نوانس: متوسطدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب دوم  سوم جلال ذوالفنون و کتاب دوم هنرستان

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی  است.

ایمان ملکینیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌نامه پایان‌دوره صدابرداری میکس مسترینگ محمدعلی قدس

گواهی‌نامه پایان‌دوره صدابرداری میکس مسترینگ محمدعلی قدس

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۷

گواهی‌نامه پایان دوره صدابرداری، میکس حرفه‌ای و مسترینگ

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره عالی  رشته‌ی صدابرداری، میکس و مسترینگ تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. 

نام: محمدعلینام خانوادگی: قدسنام پدر:محمدحسن
کد ملی: ۴۵۶۰۱۹۱۵۰۶

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی  است.

ایمان ملکینیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

‎⁨گواهی‌نامه پایان‌دوره ابتدایی و متوسطه ویولن هستی دریایی⁩ هنرجوی ایمان ملکی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۳۴

هنرجوی گرامی سرکارخانم هستی دریایی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره متوسطه رشته ویولن تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی:عالی
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: عالیتمرین روزانه: عالی
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز:خوبسونوریته: عالی
نوانس: خوبدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب جلد دوم و سوم  ل ویولن و چندین اتود و آهنگ برای ویولن

 همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی  است.

ایمان ملکینیما فریدونی
‎⁨گواهی‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی ویولن هستی دریایی⁩ هنرجوی ایمان ملکی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌نامه پایان‌دوره تار دوره ابتدایی و متوسطه پارسا برومند هنرجوی تار نیما فریدونی

گواهی‌نامه پایان‌دوره تار دوره ابتدایی و متوسطه پارسا برومند هنرجوی تار نیما فریدونی