بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار

بازدید: 100 بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی آواز افشاری سل سه‌تار

بازدید: 94 فیلم اجرای کوشا میرزایی بداهه‌نوازی آواز افشاری سل سه‌تار

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی دستگاه چهارگاه سه‌تار

بازدید: 176 کوشا میرزایی بداهه نوازی دستگاه چهارگاه سه‌تار