گواهی‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی مازیار جعفری هنرجوی تار نیما فریدونی

گواهی‌نامه کارت صلاحیت تدریس مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) طوبی شیرانی‌زاده آموزشگاه موسیقی فریدونی

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) علی شربتی آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) مهشید کلانتری آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) سامان فضل وزیری آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) سامره اشرفی‌پور آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) بهناز صادقی خاور آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) جهانگیر لطفی آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) ادیب همت آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری تمبک کودکان سیده منور برادران قوامی آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨