گواهی‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی مازیار جعفری هنرجوی تار نیما فریدونی

بازدید: 6 بازدید: 0

گواهی‌نامه کارت صلاحیت تدریس مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) طوبی شیرانی‌زاده آموزشگاه موسیقی فریدونی

بازدید: 4 بازدید: 2

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) علی شربتی آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 4 بازدید: 1

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) مهشید کلانتری آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 5 بازدید: 0

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) سامان فضل وزیری آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 8 بازدید: 1

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) سامره اشرفی‌پور آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 4 بازدید: 0

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) بهناز صادقی خاور آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 4 بازدید: 1

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) جهانگیر لطفی آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 2 بازدید: 0

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) ادیب همت آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 2 بازدید: 0

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری تمبک کودکان سیده منور برادران قوامی آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 2 بازدید: 0