نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

دستگاه ماهور مسیح سام‌خانیان سنتور محمدرضا سام آواز ترانه رهی معیری

دستگاه ماهور مسیح سام‌خانیان سنتور محمدرضا سام آواز ترانه رهی معیری

دستگاه ماهور مسیح سام‌خانیان سنتور محمدرضا سام آواز ترانه رهی معیری.mp4

دستگاه ماهور مسیح سام‌خانیان سنتور محمدرضا سام آواز ترانه رهی معیری

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

دستگاه همایون مسیح سام‌خانیان سنتور محمدرضا سام آواز ترانه امیرهوشنگ ابتهاج

دستگاه همایون مسیح سام‌خانیان سنتور محمدرضا سام آواز ترانه امیرهوشنگ ابتهاج

دستگاه همایون مسیح سام‌خانیان سنتور محمدرضا سام آواز ترانه امیرهوشنگ ابتهاج.mp4

دستگاه همایون مسیح سام خانیان سنتور محمدرضا سام آواز ترانه امیرهوشنگ ابتهاج