نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار

بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار
بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار.mp4

بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار.mp4

بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

سرزمین من داود سرخوش سه‌تار عبدالهادی توخی هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی هرات افغانستان

سرزمین من داود سرخوش سه‌تار عبدالهادی توخی هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی هرات افغانستان

 

سرزمین من استاد داود سرخوش سه‌تار عبدالهادی توخی هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی از هرات افغانستان

سرزمین من استاد داود سرخوش سه‌تار عبدالهادی توخی هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی از هرات افغانستان

فیلم اجرای سرزمین من استاد داود سرخوش سه‌تار عبدالهادی توخی هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی از هرات افغانستان

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پیش‌درآمد دشتی رضا محجوبی ایمان ملکی تمبک و مجتبی ابراهیمی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

پیش‌درآمد دشتی رضا محجوبی ایمان ملکی تمبک و مجتبی ابراهیمی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی
پیش‌درآمد دشتی رضا محجوبی ایمان ملکی تمبک و مجتبی ابراهیمی سه‌تار

پیش‌درآمد دشتی رضا محجوبی ایمان ملکی تمبک و مجتبی ابراهیمی سه‌تار

فیلم اجرای پیش‌درآمد دشتی رضا محجوبی ایمان ملکی تمبک و مجتبی ابراهیمی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی آواز افشاری سل سه‌تار

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی آواز افشاری سل سه‌تار
بداهه‌نوازی آواز افشاری سل کوشا میرزایی سه‌تار.mp4

بداهه‌نوازی آواز افشاری سل کوشا میرزایی سه‌تار.mp4

فیلم اجرای کوشا میرزایی بداهه‌نوازی آواز افشاری سل سه‌تار

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی دستگاه چهارگاه سه‌تار

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی دستگاه چهارگاه سه‌تار
بداهه نوازی در آواز چهارگاه کوشا میرزایی سه تار.mp4

بداهه نوازی در آواز چهارگاه کوشا میرزایی سه تار.mp4

کوشا میرزایی بداهه نوازی دستگاه چهارگاه سه‌تار