نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار

بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار

بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار

بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار.mp4

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی آواز افشاری سل سه‌تار

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی آواز افشاری سل سه‌تار

[fvplayer src=”https://hw19.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/e953dad619c43b2c04bfcdb2c610c8c012477467-360p__96148.mp4″ splash=”https://static.cdn.asset.aparat.com/avt/12477467-4180-b__289093462.jpg” caption=”بداهه‌نوازی آواز افشاری سل کوشا میرزایی سه‌تار.mp4″]

فیلم اجرای کوشا میرزایی بداهه‌نوازی آواز افشاری سل سه‌تار

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی دستگاه چهارگاه سه‌تار

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی دستگاه چهارگاه سه‌تار

[fvplayer src=”https://hw13.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/bdbcf57684303f74822078a23acc471212412270-480p__69364.mp4″ splash=”https://static.cdn.asset.aparat.com/avt/12412270-3388-b__153212192.jpg” caption=”بداهه نوازی در آواز چهارگاه کوشا میرزایی سه تار.mp4″]

کوشا میرزایی بداهه نوازی دستگاه چهارگاه سه‌تار