بداهه‌نوازی دستگاه نوا فرشید فرهمند ویولن

فیلم اجرای بداهه‌نوازی دستگاه نوا فرشید فرهمند ویولن