نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی ماهور مجتبی میرزاده ‌ویولن

بداهه‌نوازی ماهور مجتبی میرزاده ‌ویولن

بداهه‌نوازی ماهور مجتبی میرزاده ‌ویولن.mp4

بداهه‌نوازی ماهور مجتبی میرزاده ‌ویولن.mp4

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی دستگاه نوا فرشید فرهمند ویولن

بداهه‌نوازی دستگاه نوا فرشید فرهمند ویولن

فیلم اجرای بداهه‌نوازی دستگاه نوا فرشید فرهمند ویولن

بداهه‌نوازی دستگاه نوا فرشید فرهمند ویولن.mp4