اوج دشتی ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی اسکایپی نیما فریدونی سه‌تار از آلمان

بازدید: 4 بازدید: 0

درآمد دشتی ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی سه‌تار و تار نیما فریدونی آلمان

بازدید: 5 بازدید: 0

آهنگ محلی بختیاری احمد بهره‌دار هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی آلمان

بازدید: 5 بازدید: 0

درآمد چهارم بیات کرد ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی آنلاین تار و سه تار نیما فریدونی آلمان

بازدید: 2 بازدید: 0

به شب وصلت درویش‌خان احمد بهره‌دار هنرجوی اسکایپی سه‌تار و تار نیما فریدونی آلمان

بازدید: 3 بازدید: 1

درآمد سوم آواز بیات کرد ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی آنلاین اسکایپی تار و سه‌تار نیما فریدونی آلمان

بازدید: 4 بازدید: 0

حاجی حسنی آواز بیات کرد ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی آنلاین اسکایپی تار نیما فریدونی آلمان

بازدید: 2 بازدید: 0

فیلم اجرای اندک اندک شهرام ناظری احمد بهره‌دار هنرجوی سه‌تار ‌آنلاین نیما فریدونی آلمان

بازدید: 4 بازدید: 0

فیلم اجرای دیدم صنمی عارف قزوینی احمد بهره‌دار هنرجوی سه‌تار اسکایپی نیما فریدونی آلمان

بازدید: 2 بازدید: 0

فیلم اجرای رنگ ضرب اصول ردیف میرزا عبدالله احمد بهره‌دار هنرجوی سه‌تار آنلاین نیما فریدونی آلمان

بازدید: 6 بازدید: 0