دی‌وی‌دی کتاب شیوه دف‌نوازی ایمان ملکی

675 هزار تومان

دی‌وی‌دی آموزش تصویری کتاب شیوه‌ی دف‌نوازی ایمان ملکی
این مجموعه شامل ۳ دی وی دی می باشد .
در این دی وی دی ایمان ملکی به آموزش تصویری و توضیحات کامل این آهنگ ها پرداخته و آنها را اجرا کرده است.
آموزش تصویری دف
این ویدیو ها بر اساس کتاب آموزش دف ایمان ملکی تهیه شده و به ۲ بخش تقسیم میشود.
در بخش اول آموزش، اکثر فیلم ها برای دوره های ابتدایی و متوسطه میباشد که تمامی تمرینات کتاب با شمارش و سرعت های مختلف اجرا شده و بخش دوم برای هنرجویان سطوح بالاتر میباشد که در آن تمریناتی نظیر ریتم سازی،ریتم های لنگ و مقام های دف وجود دارد.

در این محصول ویدیوهای زیر را مشاهده خواهید کرد:
تمرین1 تا 10،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،اسفند94.mp4
تمرین11 تا 15،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،اسفند94.mp4
تمرین 16 تا 21،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،اسفند94.mp4
تمرین22 تا 25،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،اسفند94.mp4
تمرین26 تا 31،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،اسفند94.mp4
تمرین32 تا 37،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،اسفند94.mp4
تمرین38 تا 44،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،اسفند94.mp4
تمرین45 تا 48،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،اسفند94.mp4
تمرین49 تا 53،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،اسفند94.mp4
تمرین54 تا 58،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،اسفند94.mp4
تمرین59 تا 64،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،اسفند94.mp4
تمرین77تا79 ،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،اسفند94.mp4
تمرین71تا 76،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،اسفند94.mp4
تمرین65تا 70،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،اسفند94.mp4
تمرین95 تا 102،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،اسفند94.mp4
تمرین92 تا 94،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،اسفند94.mp4
تمرین86 تا 91،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،اسفند94.mp4
تمرین80 تا 85،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،اسفند94.mp4
آموزش دف – تمرین123تا127،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تمرین120 تا 122،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار 95.mp4
آموزش دف – تمرین117 تا 120،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تمرین111تا 116،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،ابهار95.mp4
آموزش دف – تمرین103 تا 106،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،اسفند94.mp4
آموزش دف – تمرین145تا 147،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تمرین142تا 144،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تمرین138 تا 141،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف تمرین،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تمرین163تا 167،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تمرین158 تا 162،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تمرین155 تا 157 ،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تمرین152تا 154،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تمرین148تا 151،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تمرین گروه نوازی 2،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تمرین گروه نوازی،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تمرین174تا 176،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تمرین171تا 173،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تمرین168تا 170،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف تمرین185 تا 187،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف تمرین183 تا 184،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف تمرین180 تا 182،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف تمرین177تا 179،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف تمرین200- 201،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف تمرین195-196،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف تمرین193- 194،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف تمرین191 – 192،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف تمرین188تا 190،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف تمرین209 – 210،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف تمرین202 – 203،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف تمرین197 تا 199،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف تمرین204 – 205،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – ریتم سازی (2)،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – ریتم سازی(2)،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – آموزش ریتم سازی(2)،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – ریتم سازی (2)،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تمرین211 و 212،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تمرین221 تا 223،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تمرین219 – 220،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تمرین216 تا 218،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تکرار تمرین1 و نحوه گرفتن ساز،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تمرین231-232،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش دف – تمرین229-230،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش دف – تمرین233تا 235،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش دف – تمرین236-237،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش دف – تمرین240تا 242،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش دف – تمرین ریتم سازی 3 ،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش دف – تمرین ریتم سازی 3،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش دف – تمرین224-225،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش دف – تمرین226تا228،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش دف-تمرین 238-239،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش دف تمرین249 – 251،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش دف تمرین246 – 248،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش دف – تمرین تکنیک حلقه،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش دف – تمرین ریتم لنگ،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش دف تمرین254- 256،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف تمرین257 تا 260،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش دف تمرین254- 256،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش دف تمرین252-253،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش دف تمرین243-245 ،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش دف تمرین252-253،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف – تمرین ریز،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف تمرین257 تا 260،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف تمرین261 – 263،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش دف مقام های دف حی الله الله کتاب شیوه دف نوازی ایمان ملکی.mp4
آموزش دف تمرین حلقه بخش 2،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش دف تمرین حلقه،کتاب شیوه دف نوازی نوشته ایمان ملکی،آموزش ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی آموزش ریتم سازی 7 ضربی ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی نوانس های ساده ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی ریتم سازی و همنوازی 5 ضربی ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی آموزش ریتم سازی 4 ضربی ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی آموزش پیش ریز ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی آموزش ریتم سازی 4 ضربی ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرینات دست چپ ایمان ملکی.mp4
آموزش دف تمرین نوانس ساده در ریتم کتاب شیوه دف نوازی ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی 5 ضربی ساده ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی6ضربی های ساده با پیش ریز ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرین همنوازی 4 ضربی ساده ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرینات انگشت سوم ریز انگشت سوم ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی آموزش بداهه نوازی ساده 2ضربی ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی ریتم 6ضربی ضربی ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی 3ضربی ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرین حلقه ها 3 ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تکنوازی ریتم 3 ضربی ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی 7 ضربی ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی حلقه خوابیده ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی 7ضربی ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرین تقویت دست چپ ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرین همنوازی 6 ضربی ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی آموزش همنوازی بهاردلنشین ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی آموزش همنوازی ای آمان ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرین همنوازی زمن نگارم ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرین تقویت دست چپ و ریز ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی 2ضربی شماره 8 ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرینات دست چپ ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرین همنوازی ساده با رفتم در میخانه استاد شجریان ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی ریتم سازی 7ضربی (3) ایمان ملکی.mp4
آموزش دف آموزش همنوازی ب=5ضربی با من صنما استاد شجریان ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرین ریز ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی 107-108 ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی 109-110 ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرین 128-129 ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرین 130تا132 ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرین 136-137 ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی 206 تا208 ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرین 211 ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرین 212 ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرین 213 ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرین 214-215 ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرین 238 ایمان ملکی.mp4
آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرین 239 ایمان ملکی.mp4
آموزش دف آموزش همنوازی از خون جوانان وطن ایمان ملکی.mp4
آموزش دف همنوازی با آهنگ دلا نزد کسی بنشین ایمان ملکی


آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرین 213 ایمان ملکی.mp4

آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی تمرین 213 ایمان ملکی.mp4

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دی‌وی‌دی کتاب شیوه دف‌نوازی ایمان ملکی”
سبد خرید
Select your currency
IRHT هزار تومان
پیمایش به بالا