دی‌وی‌دی کتاب ۱، ۲، ۳، ۴ آموزش جلال ذوالفنون سه‌تار نیما فریدونی

(دیدگاه 1 کاربر)

$ 47

دی‌وی‌دی آموزش تصویری کتاب‌های اول و دوم و سوم و چهارم آموزش جلال ذوالفنون سه‌تار و بخشی از مکتب سه‌تار نوازی جلال ذوالفنون
مدرس: نیما فریدونی
این مجموعه شامل ۷ دی وی دی می باشد .
در این دی وی دی نیما فریدونی به آموزش تصویری و توضیحات کامل این آهنگ ها پرداخته و آنها را اجرا کرده است.
کتاب ۴ جلدی آموزش جلال ذوالفنون به طور کامل و درس به درس ضبط شده است.
از کتاب مکتب سه‌تارنوازی جلال ذوالفنون تنها چند درس ضبط شده‌است.


کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تمرین دوم،60، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94

کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تمرین دوم،60، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4

کتاب اول:
کتاب آموزش سه تار _ جلال ذوالفنون _ درباره ی نویسنده و کتاب _ آموزش نیما فریدونی _ مرداد 1394.mp4
کتاب آموزش سه تار _ جلال ذوالفنون _ آشنایی با ویژگی صدا و نت خوانی _ آموزش نیما فریدونی _ مرداد 1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_ جلال ذوالفنون _ انگشت گذاری سیم سوم _1_ آموزش نیما فریدونی_ مرداد 1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_ جلال ذوالفنون_ انگشت گذاری سیم دوم _1_ آموزش نیما فریدونی _ مرداد 1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1_جلال ذوالفنون _ پرده های سه تار _مرتب کردن پرده ها_آموزش نیما فریدونی_مرداد 1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1_ جلال ذوالفنون_ بخشهای سه تار_ آموزش نیما فریدونی_ مرداد 1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1_جلال ذوالفنون_ شیوه گرفتن سه تار_ پنجه_مضراب زدن _آموزش نیما فریدونی _ مرداد 1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1_جلال ذوالفنون_ انگشت گذاری سیم اول_1_ آموزش نیما فریدونی_ مرداد 1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_1_جلال ذوالفنون_نت سیاه و سفید_روی سیم اول_ 22_آموزش سه تارنیما فریدونی_شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_1_جلال ذوالفنون_نت سیاه و سفید_روی سیم دوم_22_آموزش سه تار_نیما فریدونی_شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_1_جلال ذوالفنون_نت سیاه و سفید_روی سیم 3و4_23_آموزش سه تار_نیما فریدونی_شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_1_جلال ذوالفنون_تمرین روی سیم 2_ 23_آموزش سه تار_ نیما فریدونی _شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_1_جلال ذوالفنون_ تمرین روی سیم 3و4 _24 _ آموزش سه تار_ نیما فریدونی_ شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_1_جلال ذوالفنون_ تمرین روی سیم 1 _ 24_ آموزش سه تار _نیما فریدونی_ شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_1_جلال ذوالفنون_پوزیسیون می_25_آموزش سه تارنیما فریدونی_شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_1_جلال ذوالفنون_ تمرین نتهای چنگ_26_آموزش سه تار نیما فریدونی_شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_1_جلال ذوالفنون_تمرین نتهای سیاه و چنگ _27_آموزش سه تار نیما فریدونی_شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون پوزیسیون سل،29، آموزش سه تار نیما فریدونی شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون تمرین سوم و چهارم،30، آموزش سه تار نیما فریدونی شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون،پیش درآمد ماهوردوم،30،آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون،پیش درآمد ماهوریکم ،28،آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون پیش درآمدسوم،35، آموزش سه تار نیما فریدونی شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون ترکیب سیاه،چنگ،2لاچنگ،32، آموزش سه تار نیما فریدونی شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون تمرین ریز،31، آموزش سه تار نیما فریدونی شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون،پرده شناسی سه تار،33، آموزش سه تار نیما فریدونی شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،چهارپاره،39، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،خسروانی،38، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون درآمد ماهور،36، آموزش سه تار نیما فریدونی شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،کرشمه ماهور،37، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تقسیمات موسیقی ایرانی،42، آموزش نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،دلکش،44، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تمرین پنجم،49، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،مرغ سحردوم،46، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،پیش درآمد5 ،49، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،پیش درآمدماهور4 ،45، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،عراق ماهور،48، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،مرغ سحر1 ،40، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،چهارمضراب ماهور،53، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،ضربی ماهور،51، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،پرده های شور،55، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تمرین3و4 ،56، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،درآمد،57، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،فرودکرشمه،59، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،میزان6هشتم،59، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،کرشمه،58، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تمرین چهارم،60، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تمرین پنجم،61، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تمرین سوم،60، آموزش سه تار تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تمرین ششم،61، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تمرین هفتم،61، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تمرین دوم،60، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تمرین هشتم،61، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،زیرکش سلمک،64، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،شهرآشوب بخش اول ،62، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،گلریز،65، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،مجلس افروز،66، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،مقدمه گریلی،68، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،درآمداوج،72، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،محله سنگتراشون،71، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،شهرآشوب بخش دو،67، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،شهرآشوب سوم،70، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،رباعی،73، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،رضوی،73، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،شهرآشوب چهارم،75، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،گریلی،76، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،چهارمضراب،77، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،پیش درآمددشتی،رضامحجوبی،80، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،درآمددشتی،82، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،بیدگانی،83، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،زردملیجه،ابوالحسن صبا،83، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،ترانه دشتی،84، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون، شهرآشوب، 86، آموزش سه تار نیما فریدونی،آذر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،گیلکی ، 85، آموزش سه تار نیما فریدونی،آذر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون، قطعه ضربی، 87، آموزش سه تار نیما فریدونی،آذر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،دشتستانی، 88، آموزش سه تار نیما فریدونی،آذر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،اوج یا عشاق،89، آموزش سه تار نیما فریدونی،آذر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،موسم گل، 91، آموزش سه تار نیما فریدونی،آذر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،رنگ دشتی، 90، آموزش سه تار نیما فریدونی،آذر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،پیش درآمد، 93، آموزش سه تار نیما فریدونی،دی94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون، درآمد، 94، آموزش سه تار نیما فریدونی،دی94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون، سیخی، 95، آموزش سه تار نیما فریدونی،دی94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون، حجاز، 98، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون، رامکلی، 97، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون، حجازضربی،99 ، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،چهارباغ،100، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،شمالی یادستان عرب،101، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،ترانه محلی مازندران،102، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،خسروشیرین،103، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،بسته نگار،104، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،ضربی ابوعطا،105، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،رنگ،106، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،چهارمضراب،107، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1 جلال ذوالفنون سیخی آوازی 96 آموزش سه تار نیما فریدونی دی 94.mp4
درآمد ابوعطا آموزش سه تار ۱ جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار.mp4

کتاب دوم:
پیش درآمد بیات ترک ابراهیم منصوری و رضا محجوبی . آموزش سه تار جلال ذوالفنون ۲. سه تار نیما فریدونی.mp4
رنگ فرح دستگاه همایون کتاب آموزش سه تار ۲ جلال ذوالفنون . نیما فریدونی سه تار.mp4
درآمد همایون آموزش سه تار ۲ جلال ذوالفنون . نیما فریدونی سه تار.mp4
چهارمضراب همایون . آموزش سه تار جلد ۲ جلال ذوالفنون . نیما فریدونی سه تار.mp4
چهارمضراب عشاق بیات اصفهان محمود ذوالفنون . آموزش سه تار ۲ ذوالفنون . نیما فریدونی سه تار.mp4
مبارکباد محلی شیرازی همایون آموزش سه تار ۲ جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه تار .mp4
درآمد بیات ترک آموزش سه تار ۲ جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه تار .mp4
قطعه ی ضربی بیات ترک آموزش سه تار ۲ جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه تار .mp4
رنگ درویش خان بیات ترک آموزش سه تار ۲ جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه تار .mp4
مثنوی بیات ترک کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار.mp4
درآمد شعری همایون کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
درآمد دوم همایون کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨بیداد همایون کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چکاوک همایون کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨ادامه بیداد همایون کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨ضربی بیداد همایون کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨قطعه ضربی بیات ترک فا کند کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨خسروانی بیات ترک کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
کرشمه بیات ترک کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
بهار دلنشین روح‌الله خالقی کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨آهنگ محلی دزفولی کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩
‎⁨درویشانه بیات ترک کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩
شهابی بیات ترک کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨مهربانی بیات ترک کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩
‎⁨شکسته بیات ترک کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨فیلی بیات ترک کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
اگر دل می‌بری قدیمی کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
همچو فرهاد کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
پیش‌درآمد افشاری سل غلامحسین درویش‌خان نیما فریدونی سه‌تار
درآمد افشاری کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
حاجیانی افشاری کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
قرایی افشاری کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
مثنوی افشاری کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
قرایی ضربی افشاری کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
قرایی آوازی افشاری کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
رهاب افشاری کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
رنگ افشاری غلامحسین درویش‌خان کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
صدری افشاری کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
نمی‌دانم چه در ابوالقاسم عارف قزوینی افشاری سل نیما فریدونی سه‌تار
جامه‌دران همایون کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
شوشتری همایون کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨لیلی و مجنون همایون کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨بختیاری همایون کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨نفیر و فرنگ همایون کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨نوروز عرب همایون کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨نوروز صبا همایون کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ شهرآشوب همایون کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
شب مهتاب علی‌اکبر شیدا کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨آواز عشاق اصفهان کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨بیات شیراز کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب بیات راجه کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨عشاق اصفهان کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨پیش‌درآمد اصفهان سل مرتضی نی‌داوود نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨درآمد اصفهان کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨بیات راجه اصفهان کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨جامه دران اصفهان کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب و ضربی اصفهان کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
آواز بیات راجه اصفهان سل کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب شکسته بیات ترک کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار.mp4
‎⁨سوز و گداز اصفهان کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨صوفی‌نامه اصفهان کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨نغمه اصفهان کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4

کتاب سوم:
کتاب آموزش سه تار3،جلال ذوالفنون،چهارمضراب مخالف پرمضراب،15،آموزش سه تار نیما فریدونی،خرداد 95.mp4
رنگ سه‌گاه علی‌اکبر شهنازی کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار.mp4
‎⁨مرادخانی ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
درآمد سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
پیش‌زنگوله سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
کرشمه سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
زنگوله سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
مویه سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
بسته‌نگار سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
حصار سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
زابل سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
شمع و پروانه همایون خرم کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
مخالف سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨آواز مخالف سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨من از روز ازل مرتضی محجوبی سه‌گاه لاکرن نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨مثنوی سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨کرشمه چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨پیش‌درآمد چهارگاه جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨درآمد اول چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨درآمد دوم چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨بسته‌نگار چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨پیش‌زنگوله و زنگوله چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨زابل چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨زنگ شتر چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨مویه چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨نغمه چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨از دلم بی‌خبری قدیمی چهارگاه دو نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨حصار چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رجز چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨مثنوی چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨مخالف چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨مغلوب نغمه حزین چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ چهارگاه دو رکن‌الدین مختاری نیما فریدونی سه‌تار ⁩.mp4
‎⁨رنگ ناز علینقی وزیری چهارگاه دو نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
دخترک ژولیده علینقی وزیری چهارگاه دو سرعت ۱۲۰ نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨گشایش و مجلس‌افروز ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ کوراوغلی ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨پیش‌درآمد ماهور دو آقا حسینقلی نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨دلکش ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب دلکش کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨دوبیتی ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ ماهور غلامحسین درویش‌خان کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨ز من نگارم غلامحسین درویش‌خان کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨شکسته ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨فرود دلکش کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨نیشابورک ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨راک کشمیر ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨راک هندی ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨صفیر راک ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨ضربی راک ماهور دو غلامحسین درویش‌خان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨طوسی ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨عراق ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨مشکل‌پسنده علی‌اکبر شیدا ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨نیریز ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب ماهور ابوالحسن صبا کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ حربی کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ شلخو کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ یک‌چوبه ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
پیش‌درآمد سه‌گاه غلامحسین درویش‌خان کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون چهارمضراب مخالف پرمضراب آموزش سه‌تار نیما فریدونی
رنگ سه‌گاه علی‌اکبر شهنازی کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار.mp4
ساقی‌نامه ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار

کتاب چهارم:
پیش درآمد و تصنیف درس سحر . آموزش سه تار جلال ذوالفنون جلد ۴ . نیما فریدونی سه تار.mp4
رنگ دلگشا کتاب چهارم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار.mp4
قطعه بلوچی چهارمضراب راست‌پنج‌گاه سهیل ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار.mp4
پیش‌درآمد افشاری رضا محجوبی کتاب چهارم جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار.mp4
‎⁨چهارمضراب افشاری کتاب چهارم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
ضربی سه‌گاه ابوالحسن صبا کتاب چهارم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
پیش‌درآمد دشتی کتاب چهارم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
الا یا ایهاالساقی رضا قاسمی کتاب چهارم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
زرد ملیجه ابوالحسن صبا واریاسیون جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب زنگ شتر سه‌گاه کتاب چهارم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
جنگ و صلح علی‌اکبر شهنازی کتاب چهارم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
قطعه ضربی بیات ترک فا رضا قاسمی نیما فریدونی سه‌تار
پیش‌درآمد راست‌پنج‌گاه فا جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب پرمضراب قرایی افشاری جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب سه‌گاه لاکرن جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
ضربی مخالف سه‌گاه لاکرن ابوالحسن صبا نیما فریدونی سه‌تار
نغمه مغلوب سه‌گاه لاکرن جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب دشتی لا جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
سایه‌روشن جلال ذوالفنون شور سل نیما فریدونی سه‌تار
ضربی مخالف سه‌گاه لاکرن ابوالحسن صبا نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨تمرین دشتی لا ابوالحسن صبا با واریاسیون جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨در قفس ابوالحسن صبا دشتی لا نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
به یاد گذشته ابوالحسن صبا کتاب دوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
امیری شور کتاب چهارم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
ضربی دشتی لا جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
ژیمناستیک موزیکال علینقی وزیری دشتی لا نیما فریدونی سه‌تار
پیش‌درآمد شور سل جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب پرمضراب شور سل جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
رنگ دوم ماهور دو غلامحسین درویش‌خان نیما فریدونی سه‌تار
بندباز علینقی وزیری ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار
آهنگ محلی همایون کتاب چهارم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
قطعه ضربی شوشتری سل جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار

1 دیدگاه برای دی‌وی‌دی کتاب ۱، ۲، ۳، ۴ آموزش جلال ذوالفنون سه‌تار نیما فریدونی

  1. مجتبی

    باسلام.
    یه سوال داشتم در مورد این مجموعه؛
    بطور مثال در درسی که به نکته جدیدی مانند ریز،دراب یا…میرسیم،علاوه بر اجرا توسط استاد با سرعت مناسب،بطور آهسته هم به هنرجو آموزش داده میشود؟
    تشکر از زحماتتون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
پیمایش به بالا