فیلم‌های دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار

39,000 تومان

توضیحات

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
مقدمه ۶۲ . چهارمضراب ماهور . حسین علیزاده . دستور ابتدایی سه تار . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درس ۶۲ . چهارمضراب ماهور . حسین علیزاده . دستور ابتدایی سه تار . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
مقدمه ۶۲ چهارمضراب ماهور حسین علیزاده دستور ابتدایی تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷۰ کتاب دستور ابتدایی سه تار حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۸۰ ماهور دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۸۱ شور دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۸۲ همایون دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
۹۰ سیت بیارم . دستور ابتدایی سه تار حسین علیزاده . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
۹۲ . دستور ابتدایی سه تار حسین علیزاده . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
۹۰ سیت بیارم . دستور ابتدایی سه تار حسین علیزاده . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۰۸ تکیه سه گاه دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
آمینه شوشه سه گاه درس ۱۰۹ دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۱۰ شلال سه گاه دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۵۵ دستان اول سیم اول دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
درس ۱۴۰ چهارمضراب چهارگاه دستور ابتدایی حسین علیزاده . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۴۱,چهارمضراب شوشتری,دستور ابتدایی حسین علیزاده,نیما فریدونی,تار.mp4
درس ۱۳۹,چهارمضراب دشتی,دستور ابتدایی حسین علیزاده,نیما فریدونی,تار.mp4
چهارمضراب راست پنج گاه . درس ۱۳۸ دستور ابتدایی حسین علیزاده . نیما فریدونی تار.mp4
الله مزار . درس ۱۳۷ دستور ابتدایی حسین علیزاده . نیما فریدونی تار.mp4
باران باران درس ۱۳۶ دستور ابتدایی حسین علیزاده . نیما فریدونی تار.mp4
هوار هوار درس ۱۳۵ دستور ابتدایی حسین علیزاده . نیما فریدونی تار.mp4
للو آهنگ بلوچی درس ۱۳۴ دستور ابتدایی سه تار حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
گل من درس ۱۳۳ دستور ابتدایی سه تار حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
رنگ نوا درس ۱۳۲ دستور ابتدایی سه تار حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
ریز اشاره درس ۱۳۱ شوشتری دستور ابتدایی حسین علیزاده . نیما فریدونی تار.mp4
رنگ درس ۱۳۰ افشاری دستور ابتدایی حسین علیزاده . نیما فریدونی تار.mp4
پژواک درس ۱۲۹ افشاری دستور ابتدایی حسین علیزاده . نیما فریدونی تار.mp4
تمرین تکیه دستگاه شور درس ۱۲۸ دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین تکیه افشاری ۱۲۷ دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین ۱۲۶ تک به پنج دشتی دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین ۱۲۵ تک به چهار ابوعطا دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۲۴ تک به سه نهفت و نوا دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۲۳ تک به سه افشاری . دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۲۲ تک به سه شوشتری . دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین کندن افشاری تمرین ۱۲۱ دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
آی دیلبر آذری تمرین ۱۲۰ دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
تک به دو افشاری تمرین ۱۱۹ دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۱۸ تک به دو بیات اصفهان دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۱۶ ریز تک کمان کمان ریز دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۱۵ نغمه راست پنجگاه دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۱۴ زنگ شتر راست پنجگاه دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۱۳ چهارمضراب راست پنجگاه دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۱۲ گردانیه نوای سل دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۱۱ چهارمضراب نوا دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
۱۱۷ تک، اشاره، تک‌ریز افشاری سل دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۶۶ تمرین دستان‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۶۷ تمرین دستان ۵ و ۶ سیم ۱ و ۲ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۱ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۲ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۳ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۴ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۵ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۶ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۷ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۸ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۹ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۱۰ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۱۱ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۱۲ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۱۳ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۱۴ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۱۵ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۱۶ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۱۸ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۱۹ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۲۰ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۲۱ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۲۲ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۲۳ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۲۴ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۲۵ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۲۶ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۲۷ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۲۸ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۲۹ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۳۰ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۳۱ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۳۲ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۳۳ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۳۴ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۳۵ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۳۶ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۳۷ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۳۸ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۳۹ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۴۰ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۴۱ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۴۲ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۴۳ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۴۴ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۴۵ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۴۶ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۴۷ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۴۸ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۴۹ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۵۰ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۱۷ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۵۱ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۵۲ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۵۳ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۵۴ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۵۶ دستان اول سیم دوم دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۵۷ دستان دوم سیم اول دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۵۸ دستان دوم سیم دوم دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۵۹ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۶۰ دستان سوم سیم اول دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۶۱ دستان سوم سیم دوم دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۶۳ دستان چهارم سیم اول دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۶۴ دستان چهارم سیم دوم دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۶۵ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۶۸ دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
۶۹ دستان دهم دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
درس ۷۳ ماهور دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷۴ اصفهان دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷۵ نوا دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷۶ نوا دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷۱ کتاب دستور ابتدایی سه‌تار حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.
درس ۷۲ ماهور دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷۷ چهارگاه دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷۸ چهارگاه دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷۹ سه گاه دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۸۳ دشتی دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی
درس ۸۴ بیات ترک دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی
درس ۸۵ دستان‌شناسی دستگاه‌ها بیات اصفهان دستور ابتدایی حسین علیزاده تار نیما فریدونی
درس ۸۶ خسروانی ماهور دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۸۷ ضربی چهارمضراب ماهور درآمد دستور ابتدایی حسین علیزاده تار نیما فریدونی
تمرین ۸۸ نت زینت حسین علیزاده دستور ابتدایی سه‌تار نیما فریدونی تار
تمرین ۸۹ حرکت چهارمضراب ماهور حسین علیزاده دستور ابتدایی نیما فریدونی تار
۹۱ ریز اشاره یا تریل . دستور ابتدایی سه تار حسین علیزاده . آموزش تار نیما فریدونی
۹۳ اهوی مار . دستور ابتدایی سه تار حسین علیزاده . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
۹۴ ضربی چهارگاه . دستور ابتدایی سه تار حسین علیزاده . آموزش تار نیما فریدونی.mp
۹۵ چهارمضراب چهارگاه . دستور ابتدایی سه تار حسین علیزاده . آموزش تار نیما فریدونی
کباده درس ۹۶ کتاب دستور ابتدایی سه تار حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
چهارمضراب چهارگاه درس ۹۷ کتاب دستور ابتدایی سه تار حسین علیزاده . تار نیما فریدونی
۹۸ ضربی همایون کتاب دستور ابتدایی حسین علیزاده تار نیما فریدونی
درس ۹۹ رنگ همایون دستور سه تار ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۰۰ سوز و گداز دستور سه تار ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۰۱ چهارمضراب شور دستور سه تار ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۰۲ . ای یار ای یار . دستور ابتدایی سه تار حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.m
درس ۱۰۲ ای یار ای یار دستور سه تار ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
هی وله . درس ۱۰۳ دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین شور . درس ۱۰۴ دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۰۵ ضربی سه گاه دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۰۶ مخالف سه‌گاه دستور ابتدایی سه‌تار حسین علیزاده . تار نیما فریدونی
چهارمضراب سه گاه تمرین ۱۰۷ دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۱۴۰ چهارمضراب چهارگاه دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی تار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.