فیلم‌های کتاب اول هنرستان نیما فریدونی تار

۶۰ هزار تومان

توضیحات

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
درس ۶۴ . پیش درآمد دشتی . موسی معروفی . کتاب هنرستان ۱ خالقی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درس ۶۵ . شوخ و شنگه . دمویر . گیلانی و تالشی . کتاب هنرستان ۱ خالقی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درس ۶۶ . ای یار . محلی تالش . کتاب هنرستان ۱ خالقی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷۲ . جونی جونی . ترانه مازنی . کتاب هنرستان ۱ خالقی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
 سرود ملک ایران درس ۲۲ کتاب هنرستان اول خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۲۳ کتاب هنرستان اول خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۲۴ کتاب هنرستان اول خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۲۵ کتاب هنرستان اول خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
سیخی ابوعطا . ردیف مقدماتی تار و سه تار . کتاب سوم هنرستان . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
حجاز ابوعطا . ردیف مقدماتی تار و سه تار . کتاب سوم هنرستان . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درس ۲۶ کتاب هنرستان ۱ خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۲۷ کتاب هنرستان ۱ خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۲۸ ریتم ترکیبی کتاب هنرستان ۱ خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۲۹ ریتم ترکیبی کتاب هنرستان ۱ خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۳۰ هنرستان کتاب ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین ۳۱ هنرستان کتاب ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی .mp4
درس ۳۲ هنرستان کتاب ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی .mp4
درس ۳۳ . یک آهنگ قدیمی . کتاب هنرستان ۱ . روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۳۴ کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۳۵ کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۳۶ کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۳۷ رنگ کوچک کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
پرده شناسی در وسط دسته تمرین ۳۸ هنرستان ۱ . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین ۳۹ کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین ۴۱ کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین ۴۱ کتاب هنرستان روح الله خالقی ۱. تار نیما فریدونی.mp4
پیش درآمد ابوعطا غلامحسین درویش کتاب ۳ هنرستان معروفی . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین بیات ترک نصرالله زرین پنجه کتاب ۳ هنرستان معروفی . تار نیما فریدونی .mp4
درس ۴۲ کتاب اول هنرستان روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین ۴۳ کتاب هنرستان یک تار وسه تار روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین ۴۴ کتاب هنرستان یک تار وسه تار روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۴۵ پرده شناسی پایین دسته کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۴۶ پرده شناسی پایین دسته کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
درس ۴۷ کتاب ۱ هنرستان روح اله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
سرود آسان تمرین ۴۸ دستور تار و سه تار هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین ۴۹ دستور تار و سه تار هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
سرود تنبلی تمرین ۵۰ دستور تار و سه تار هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
گام دو ماژور تمرین ۵۱ دستور تار و سه تار هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
سرود دانش پژوه تمرین ۵۲ دستور تار و سه تار هنرستان ۱ روح الله خالقی . تار نیما فریدونی.mp4
رنگ دشتی نصرالله زرین پنجه درس ۶۹ کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . نیما فریدونی تار.mp4
آی شل آهنگ کردی درس ۷۰ کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . نیما فریدونی تار.mp4
تریل یا ریز اشاره درس ۷۱ کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۳ کتاب هنرستان موسیقی روح الله خالقی جلد ۱ . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۴ کتاب هنرستان موسیقی روح الله خالقی جلد ۱ . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۵ آهنگی در ر مینور کتاب هنرستان موسیقی روح الله خالقی جلد ۱ . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۶ آهنگی در می مینور کتاب هنرستان موسیقی روح الله خالقی جلد ۱ . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۷ پیش درآمد ماهور روح الله خالقی کتاب هنرستان ۱ . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۶ آهنگی در می مینور کتاب هنرستان موسیقی روح الله خالقی جلد ۱ نیما فریدونی تار سرعت پایین.mp4
درس ۵۸ رنگ ماهور علینقی وزیری کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۹ سحرخیز علینقی وزیری کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۶۷ سه ضربی دشتی نصرالله زرین پنجه کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۶۸ سه ضربی دشتی نصرالله زرین پنجه کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
⁨ ⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۷۹ سه ضربی در ر کوچک نصرالله زرین پنجه کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی سه تار⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۲ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۳ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۴ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۵ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۶ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۷ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۸ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۹ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱۰ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱۱ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱۲ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱۳ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱۴ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱۵ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱۶ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱۷ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱۸ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۱۹ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۲۰ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۲۱ کتاب دستور تار و سه‌تار هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨ ⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۶۲ زردملیجه ابوالحسن صبا کتاب هنرستان ۱ روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨ ⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۶۳ کتاب هنرستان ۱ روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨ ⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۶۰ خواب تا چند علی‌نقی وزیری کتاب هنرستان ۱ روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
⁨⁨⁨ ⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨⁨درس ۶۱ دو عاقل علی‌نقی وزیری کتاب هنرستان ۱ روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩⁩.mp4
درس ۷۳ پیش‌درآمد ابوعطا موسی معروفی کتاب اول هنرستان روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۷۴ زهرا جان آهنگ محلی گرگان کتاب هنرستان ۱ روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۷۵ وای مو آهنگ محلی تربت جام کتاب هنرستان ۱ روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۷۶ آگر باران آهنگ محلی کردستان کتاب هنرستان ۱ روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۷۸ نغمه‌ی دشتی نصرالله زرین‌پنجه کتاب هنرستان ۱ روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
قطعه‌ای بر اساس مستم مستم آهنگ محلی بختیاری عطا جنگوک دشتی ر نیما فریدونی تار.mp4
درس ۷۷ رنگ ابوعطا ابراهیم منصوری کتاب هنرستان ۱ روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار


درس ۷۷ رنگ ابوعطا ابراهیم منصوری کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4

درس ۷۷ رنگ ابوعطا ابراهیم منصوری کتاب هنرستان ۱ روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های کتاب اول هنرستان نیما فریدونی تار”