فیلم‌های کتاب اول هنرستان ایمان ملکی کمانچه

۸۰ هزار تومان

توضیحات

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
تمرین32،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،راد نیکویی کمتنجه- تمبک اسفند94.mp4
تمرین33،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،راد نیکویی کمانچه- تمبک اسفند94.mp4
تمرین42،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،راد نیکویی کمانچه-تمبک اسفند94.mp4
تمرین43،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،رادنیکویی کمانچه- تمبک اسفند94.mp4
تمرین65،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،رادنیکویی کمانچه – تمبک اسفند94.mp4
تمرین66،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،راد نیکویی کمانچه- تمبک اسفند94.mp4
تمرین90،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،راد نیکویی کمتنچه- تمبک اسفند94.mp4
آموزش کمانچه- انگشت گذاری روی سیم 2 – ایمان ملکی،بهار95 -.mov
آموزش کمانچه-انگشت گذاری روی سیم 4 – ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش کمانچه-تمرین روی سیم 2 و 3 – ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش کمانچه- انگشت گذاری روی سیم 3 – ایمان ملکی،بهار95.mov
آموزش کمانچه- نت های سیاه – ایمان ملکی،بهار95 -.mov
آموزش کمانچه- نت های سفید – ایمان ملکی،بهار95 -.mov
آموزش کمانچه- نت های گرد – ایمان ملکی،بهار95 -.mov
آموزش کمانچه- آرشه کشی – ایمان ملکی،بهار95 -.mov
آموزش کمانچه- ایمان ملکی،ب اتود شماره 1 – هار95.mp4
آموزش کمانچه- ایمان ملکی، آرشه های اتود شماره 1 – بهار95 -.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان – تمرین 52 -ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان – تمرین 53 – ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان -تمرین 51 – ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش کمانچه -کتاب اول – تمرین 50- ایمان ملکیی پاییز 95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی- تمرین 8 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی- تمرین85 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی- تمرین 48 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی- تمرین 10 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی- تمرین 9 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی- تمرین 15 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی- تمرین 11-12-13-14- ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی- تمرین 18 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی- تمرین 24 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی- تمرین 33و35 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی-تمرین 26و27 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی-تمرین 29و30 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی- تمرین 19و20 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی- تمرین 23 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی- تمرین21 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی- تمرین22 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی- اتود شماره 2 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی-تمرین 37 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی- تمرین32.36 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی- تمرین55 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی-تمرین 56 تا 59 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی-تمرین74و75 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی-تمرین76و80و83 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی-تمرین 41 تا 47 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی-تمرین 39 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی- تمرین38 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی- تمرین 88 تا 92 – ایمان ملکی،پاییز95.mp4
آموزش کمانچه- کتاب اول هنرستان خالقی- تمرین 82 – ایمان ملکی،بهار95.mp4
آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین 26و27 ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین32 ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین 36 ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین37 ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین43 ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین 40 تا 42 ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین44و45 ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین46و47 ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین56 تا 62 ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین63 ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین64 ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین72 ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین100 ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین 97 ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین73 ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین99 ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین پوزیسیون 3 ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین 80 ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین83 ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه کتاب هنرستان اول خالقی تمرین خواب تا چند ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه کتاب هنرستان اول خالقی تمرینی دیگر برای ضد ضرب ایمان ملکی.mp4
آموزش کمانچه طرز گرفتن ساز ایمان ملکی.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین 77 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین 74 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین 71 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین 72 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین 70 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین 64 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین 60 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین 63 ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش کمانچه هنرستان اول 19 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه هنرستان اول خاقی تمرین 11 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه هنرستان اول خالقی 13 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه هنرستان اول خالقی 17 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه هنرستان اول خالقی تمرین 18 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه هنرستان خالقی اول 20 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه هنرستان اول خالقی تمرین 12 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه هنرستان اول خالقی تمرین 16 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه هنرستان اول خالقی تمرین 9 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه هنرستان اول خالقی تمرین 10 ایمان ملکی⁩.m4v
‎⁨آموزش کمانچه هنرستان اول خالقی تمرین 11 ایمان ملکی⁩.m4v


‎⁨آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین 63 ایمان ملکی⁩.mp4

‎⁨آموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین 63 ایمان ملکی⁩.mp4

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های کتاب اول هنرستان ایمان ملکی کمانچه”