فیلم‌های کتاب اول آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار

(1 بررسی مشتری)

350 هزار تومان

توضیحات

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
کتاب آموزش سه تار _ جلال ذوالفنون _ درباره ی نویسنده و کتاب _ آموزش نیما فریدونی _ مرداد 1394.mp4
کتاب آموزش سه تار _ جلال ذوالفنون _ آشنایی با ویژگی صدا و نت خوانی _ آموزش نیما فریدونی _ مرداد 1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_ جلال ذوالفنون _ انگشت گذاری سیم سوم _1_ آموزش نیما فریدونی_ مرداد 1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_ جلال ذوالفنون_ انگشت گذاری سیم دوم _1_ آموزش نیما فریدونی _ مرداد 1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1_جلال ذوالفنون _ پرده های سه تار _مرتب کردن پرده ها_آموزش نیما فریدونی_مرداد 1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1_ جلال ذوالفنون_ بخشهای سه تار_ آموزش نیما فریدونی_ مرداد 1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1_جلال ذوالفنون_ شیوه گرفتن سه تار_ پنجه_مضراب زدن _آموزش نیما فریدونی _ مرداد 1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1_جلال ذوالفنون_ انگشت گذاری سیم اول_1_ آموزش نیما فریدونی_ مرداد 1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_1_جلال ذوالفنون_نت سیاه و سفید_روی سیم اول_ 22_آموزش سه تارنیما فریدونی_شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_1_جلال ذوالفنون_نت سیاه و سفید_روی سیم دوم_22_آموزش سه تار_نیما فریدونی_شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_1_جلال ذوالفنون_نت سیاه و سفید_روی سیم 3و4_23_آموزش سه تار_نیما فریدونی_شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_1_جلال ذوالفنون_تمرین روی سیم 2_ 23_آموزش سه تار_ نیما فریدونی _شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_1_جلال ذوالفنون_ تمرین روی سیم 3و4 _24 _ آموزش سه تار_ نیما فریدونی_ شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_1_جلال ذوالفنون_ تمرین روی سیم 1 _ 24_ آموزش سه تار _نیما فریدونی_ شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_1_جلال ذوالفنون_پوزیسیون می_25_آموزش سه تارنیما فریدونی_شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_1_جلال ذوالفنون_ تمرین نتهای چنگ_26_آموزش سه تار نیما فریدونی_شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار_1_جلال ذوالفنون_تمرین نتهای سیاه و چنگ _27_آموزش سه تار نیما فریدونی_شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون پوزیسیون سل،29، آموزش سه تار نیما فریدونی شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون تمرین سوم و چهارم،30، آموزش سه تار نیما فریدونی شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون،پیش درآمد ماهوردوم،30،آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون،پیش درآمد ماهوریکم ،28،آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون پیش درآمدسوم،35، آموزش سه تار نیما فریدونی شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون ترکیب سیاه،چنگ،2لاچنگ،32، آموزش سه تار نیما فریدونی شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون تمرین ریز،31، آموزش سه تار نیما فریدونی شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون،پرده شناسی سه تار،33، آموزش سه تار نیما فریدونی شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،چهارپاره،39، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،خسروانی،38، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون درآمد ماهور،36، آموزش سه تار نیما فریدونی شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،کرشمه ماهور،37، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تقسیمات موسیقی ایرانی،42، آموزش نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،دلکش،44، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تمرین پنجم،49، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،مرغ سحردوم،46، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،پیش درآمد5 ،49، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،پیش درآمدماهور4 ،45، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،عراق ماهور،48، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،مرغ سحر1 ،40، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،چهارمضراب ماهور،53، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،ضربی ماهور،51، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،پرده های شور،55، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تمرین3و4 ،56، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،درآمد،57، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،فرودکرشمه،59، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،میزان6هشتم،59، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،کرشمه،58، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تمرین چهارم،60، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تمرین پنجم،61، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تمرین سوم،60، آموزش سه تار تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تمرین ششم،61، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تمرین هفتم،61، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تمرین دوم،60، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،تمرین هشتم،61، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،زیرکش سلمک،64، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،شهرآشوب بخش اول ،62، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،گلریز،65، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،مجلس افروز،66، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،مقدمه گریلی،68، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،درآمداوج،72، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،محله سنگتراشون،71، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،شهرآشوب بخش دو،67، آموزش سه تار نیما فریدونی،مهر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،شهرآشوب سوم،70، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،رباعی،73، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،رضوی،73، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،شهرآشوب چهارم،75، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،گریلی،76، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،چهارمضراب،77، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،پیش درآمددشتی،رضامحجوبی،80، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،درآمددشتی،82، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،بیدگانی،83، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،زردملیجه،ابوالحسن صبا،83، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،ترانه دشتی،84، آموزش سه تار نیما فریدونی،آبان94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون، شهرآشوب، 86، آموزش سه تار نیما فریدونی،آذر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،گیلکی ، 85، آموزش سه تار نیما فریدونی،آذر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون، قطعه ضربی، 87، آموزش سه تار نیما فریدونی،آذر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،دشتستانی، 88، آموزش سه تار نیما فریدونی،آذر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،اوج یا عشاق،89، آموزش سه تار نیما فریدونی،آذر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،موسم گل، 91، آموزش سه تار نیما فریدونی،آذر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،رنگ دشتی، 90، آموزش سه تار نیما فریدونی،آذر94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،پیش درآمد، 93، آموزش سه تار نیما فریدونی،دی94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون، درآمد، 94، آموزش سه تار نیما فریدونی،دی94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون، سیخی، 95، آموزش سه تار نیما فریدونی،دی94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون، حجاز، 98، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون، رامکلی، 97، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون، حجازضربی،99 ، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،چهارباغ،100، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،شمالی یادستان عرب،101، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،ترانه محلی مازندران،102، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،خسروشیرین،103، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،بسته نگار،104، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،ضربی ابوعطا،105، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،رنگ،106، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،چهارمضراب،107، آموزش سه تار نیما فریدونی،بهمن94.mp4
کتاب آموزش سه تار1 جلال ذوالفنون سیخی آوازی 96 آموزش سه تار نیما فریدونی دی 94.mp4
درآمد ابوعطا آموزش سه تار ۱ جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار.mp4


درآمد ابوعطا آموزش سه تار ۱ جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار.mp4

درآمد ابوعطا آموزش سه‌تار ۱ جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار.mp4

1 دیدگاه برای فیلم‌های کتاب اول آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار

  1. ناشناس

    سلام آقای فریدونی خیلی عالی زحمت کشیده اید

دیدگاه خود را بنویسید