فیلم‌های تکنیک‌های سه‌تار نیما فریدونی

105 هزار تومان

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
تاریخچه ی نت نویسی در ایران و جهان ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های تار و سه تار،بخش 2 ،کلیدسل، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار ،بخش 3 ، مضراب راست ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 6 ، مضراب تک ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 4 ، مضراب چپ ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 5 ، مضراب ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 7، چپ ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 8، دراب ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 9، دراب چپ ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 10، شلال ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 11، خراش ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 12، اتصال، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 13، تکیه، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 15، اشاره ،نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 14، خفه کردن (استکاتو) ،نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار ،بخش 16 ،کندن یا پنجه کاری، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار ،بخش 17 ، ناله یا مالش یا ویبره ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار ،بخش 18 ، ریز اشاره یا تریل ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 38، تک به پنج ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 37، تک به چهار ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 36، تک به سه ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 35، تک به دو ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 34، دراب کمان ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 33، دراب کنده ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 31، چپ کنده ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 30، تک کنده ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 29 ، کنده ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 28 ، چپ کمان ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 27 ، چپ کمان ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 25 ، کمان ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 24 ، کمان فروشو یا عقب ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 23 ، کمان برشو یا جلو ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 20 ، پوش ( پوشیده ) ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 39، تک به 6وبیشتر، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 40، سینه مال ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 41، گلیساندو یا سرش ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 42، پژواک ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 32، دراب ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 21 ، دوتاری یا تنبوری نواختن ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار ،بخش 43،زنگ ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار ،بخش 44،زنگ تک ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 62، مردان ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 61، خراش کنده ریز، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 60، خراش کمان ریز، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 59، خراش کمان، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 58، ضربه به صفحه و کاسه، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 54، دوبل نت ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 53، پدال ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 52، پنجه ریز ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 51، دراب کنده، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 50، دراب کمان،نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 49، دراب خفه ،نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 48، ناله ریز یا لرزه ریز ،نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 47، خفه ریز ،نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 46، تکیه ریز ،نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 45، خراش کنده ،نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 26 ، خراش ریز، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
علایم تار و سه تار ، نفس ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
علایم تار و سه تار ،علامتی برای اجرای راست در تار و چپ در سه تار ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 63، نواختن در سیم هنگام یا مشتاق ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 64، نواختن با شست دست راست، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 56، فلاژوله ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 55، سه نت یا آکورد ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 57، نت زینت ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 66، گلیساندوی رفت و برگشت ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 67، کندن سیم بم با شست ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار ،بخش 19 ، تک سیم ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 69، چپ خراش ریز ، نیما فریدونی ، آبان1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 68، چپ خراش ، نیما فریدونی ، آبان1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 70، چپ خراش کنده ریز ، نیما فریدونی ، آبان1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 71، چپ خراش کمان، نیما فریدونی ، آبان1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 72، چپ خراش کمان ریز، نیما فریدونی ، آبان1394.mp4
تکنیک های تار،بخش 70، چپ خراش کنده ریز ، نیما فریدونی ، آبان1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 73، چپ خراش کنده ، نیما فریدونی ، آبان1394.mp4
تکنیک های سه تار،بخش 22، چپ خفیف یا پشت ناخنی، نیما فریدونی ، بهمن1394.mp4
اپلیکیشن تکنیک های سه تار نیما فریدونی طراحی سجاد کریمی.mp4
علایم و نشانه ها در کتاب تکنیک های مضرابی برای تار دکتر اسدالله حجازی . نیما فریدونی.mp4
علامت ضربدر و ضربدر داخل دایره برای تار و سه تار . نیما فریدونی.mp4
تکنیک ریزِ پر کنده در سه تار . تکنیک ۶۵ . نیما فریدونی.mp4
تکنیک تک ریزِ پر کنده در سه تار . تکنیک ۶۶ . نیما فریدونی.mp4
واپژواک . تکنیک های سه تار . بخش ۷۵ . نیما فریدونی.mp4
کنده دست باز . تکنیک های سه تار . بخش ۸۴ . نیما فریدونی.mp4
کنده دست باز ریز . تکنیک های سه تار . بخش ۸۵ . نیما فریدونی.mp4
فلاژوله دست باز . تکنیک های سه تار . بخش ۸۶ . نیما فریدونی.mp4
کمان ریز برشو . تکنیک های سه تار . بخش ۸۹ . نیما فریدونی.mp4
بررسی نشانه ها و علایم سه تار در کتابهای مسعود شعاری . نیما فریدونی.mp4
تک تریل . تکنیک های سه تار . بخش ۷۷ . نیما فریدونی.mp4
چهارک پژواک . تکنیک های سه تار . بخش ۷۶ . نیما فریدونی.mp4
تکیه با مضراب چپ . تکنیک های سه تار . بخش ۷۸ . نیما فریدونی.mp4
چپ تکیه . تکنیک های سه تار . بخش ۷۹ . نیما فریدونی.mp4
چپ پژواک . تکنیک های سه تار . بخش ۸۰ . نیما فریدونی.mp4
چپ واپژواک . تکنیک های سه تار . بخش ۸۱ . نیما فریدونی.mp4
تک کنده دست باز . تکنیک های سه تار . بخش ۸۲ . نیما فریدونی.mp4
تک کنده دست باز ریز . تکنیک های سه تار . بخش ۸۳ . نیما فریدونی.mp4
چپ شست . تکنیک های سه تار . بخش ۸۷ . نیما فریدونی.mp4
راست پوست . تکنیک های سه تار . بخش ۸۸ . نیما فریدونی.mp4
درابْ چپ . تکنیک های سه تار . بخش ۹۰ . نیما فریدونی.mp4
پنجه کاریِ پرستو . تکنیک های سه تار . بخش ۹۱ . نیما فریدونی.mp4
چارک تکیه . تکنیک های سه تار . بخش ۹۲ . نیما فریدونی.mp4
واتریل . تکنیک های سه تار . بخش ۹۳ . نیما فریدونی.mp4
چپ واتریل . تکنیک های سه تار . بخش ۹۴ . نیما فریدونی.mp4
چپ تریل . تکنیک های سه تار . بخش ۹۵ . نیما فریدونی.mp4
انواع مضراب تنبور و نحوه ی اجرای آنها در سه تار نیما فریدونی.mp4


چپ تریل . تکنیک های سه تار . بخش ۹۵ . نیما فریدونی.mp4

چپ تریل . تکنیک های سه تار . بخش ۹۵ . نیما فریدونی.mp4

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های تکنیک‌های سه‌تار نیما فریدونی”
سبد خرید
پیمایش به بالا