فیلم‌های کتاب دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار

69,000 تومان

توضیحات

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
رنگ نوا دستور متوسطه حسین علیزاده . نیما فریدونی سه تار.mp4
پیش‌درآمد شور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
درآمد شور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
کرشمه شور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب شور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
زیرکش سلمک شور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
گریلی شور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
رنگ شور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
پیش‌درآمد ابوعطا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
درآمد ابوعطا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب ابوعطا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
حجاز ابوعطا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
رنگ ابوعطا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
پیش‌درآمد بیات ترک دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
درآمد بیات ترک دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب بیات ترک دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
جامه‌دران بیات ترک دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
شکسته بیات ترک دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
رنگ بیات ترک دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
پیش‌درآمد افشاری دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
درآمد افشاری دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب افشاری دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
عراق افشاری دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
کرشمه عراق افشاری دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
حزین افشاری دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
رنگ اول افشاری دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
رنگ دوم افشاری دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
پیش‌درآمد دشتی دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
درآمد دشتی دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب دشتی دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
ضربی گیلکی دشتی دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
اوج دشتی دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
رنگ دشتی دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
پیش‌درآمد سه‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
درآمد سه‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب سه‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
بسته‌نگار سه‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
مخالف سه‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
رنگ سه‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
پیش‌درآمد چهارگاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
درآمد چهارگاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب چهارگاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
زابل و مویه چهارگاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
ضربی حصار چهارگاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار .mp4
کرشمه حصار چهارگاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار .mp4
مخالف چهارگاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار .mp4
کرشمه حزین مخالف چهارگاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار .mp4
رنگ چهارگاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار .mp4
‎⁨پیش‌درآمد ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨درآمد ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨داد ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب مجلس‌افروز ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨دلکش ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب عراق ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨حربی ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨پیش‌درآمد همایون دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨درآمد همایون دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
چهارمضراب همایون دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨رنگ زنگ شتر همایون دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چکاوک همایون دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨کرشمه بیداد همایون دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ همایون دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب اصفهان دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ اصفهان دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨پیش‌درآمد اصفهان دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨درآمد اصفهان دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨جامه‌دران اصفهان دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨ضربی راجه اصفهان دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨اوج اصفهان دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨پیش‌درآمد نوا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب نوا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
رنگ نوا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨ضربی نیشابورک نوا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨کرشمه نوا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨نهفت نوا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨پیش‌درآمد راست‌پنج‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨درآمد راست‌پنج‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب راست‌پنج‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨پروانه راست‌پنج‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨لیلی و مجنون راست‌پنج‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ راست‌پنج‌گاه دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های کتاب دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار”