دی‌وی‌دی بخشی از ردیف دوم ابوالحسن صبا ایمان ملکی

53,820 تومان

توضیحات

دی‌وی‌دی آموزش تصویری ویولن ردیف ابوالحسن صبا بخشی از جلد ۲ ایمان ملکی
این مجموعه شامل یک دی وی دی می باشد.
در این دی وی دی ایمان ملکی به آموزش تصویری و توضیحات کامل این آهنگ ها پرداخته و آنها را اجرا کرده است.
این مجموعه هنوز کامل نشده است.

آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا ماهور چهارمضراب ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا ماهور درامد اول و دوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا ماهور داد ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا ماهور داد درامددوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا ماهور داد درامد سوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا ماه.ر دلکش درآمد اول ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا ماهور دلکش درآمد دوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا ماهور رضوی ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا ماهور ضربی در رضوی ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا ماهور عراق درآمد اول و دوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا ماهور حزین ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا اصفهان چهارمضراب ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا اصفهان درآمد اول ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا اصفهان درآمد دوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا اصفهان بیات راجع درآمد اول ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا اصفهان درآمد عشاق ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا اصفهان عشاق درآمد اول و دوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا اصفهان مثنوی ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا اصفهان گوشه عشاق ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا اصفهان فرود ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا ابوعطا چهرمضراب ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا ابوعطا آواز ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا دشتی چهارمضراب ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا دشتی درآمد اول ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا دشتی ضربی عشاق ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا دشتی دشتستانی ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا دشتی عشاق اوج ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا دشتی چهارمضراب عشاق ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا دشتی عشاق درآمد دوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا دشتی عشاق درآمد سوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا دشتی غم انگیز ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا دشتی حزین ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا شور چهارمضراب ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا ابوعطا چهارمضراب ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا ابوعطا آواز درآمد اول ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا دشتی امیری ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا شور آواز درآمد اول ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا شور درآمد دوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا شور درآمد سوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا شور گریلی ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا ابوعطا سه مضراب ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا ابوعطا درآمد دوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا حجاز درآمد اول و دوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا ابوعطا حجاز درآمد سوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا ابوعطا حجاز درآمد چهارم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا نوا چهارمضراب ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا نوا درآمد اول ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا نوا درآمد دوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا نوا پنچه کردی ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا نوا درآمد سوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا نوا کرشمه ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا نوا ضربی درآمد ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا نوا درآمد چهارم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا نوا گردانیه ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا نوا گوشت ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا نوا نیشابورک ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا نوا عشاق ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا راست پنجگاه چهارمضراب ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا راست پنگاه آواز درآمد اول ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا راست پنجگاه درآمد دوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا راست پنجگاه درآمد سوم ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا شور شهناز و کرشمه ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا راست پنجگاه زنگوله ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا راست پنجگاه زنگ شتر ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا جلد دوم شور کرشمه رضوی ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا جلد دوم شور چهارمضراب حسینی ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا شور ملانازی ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا شور گریلی ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا شور بزرگ ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا شور خارا ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا شور فرود ایمان ملکی.mp4
آموزش ویولن ردیف ابوالحسن صبا جلد دوم چهارمضراب افشاری ایمان ملکی.mp4
آموزش ویلن ردیف ابوالحسن صبا جلد دوم افشاری درآمد اول ایمان ملکی
آموزش ویلن ردیف ابوالحسن صبا جلد دوم افشاری درآمد دوم ایمان ملکی
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا افشاری درآمد اول ایمان ملکی
‎⁨آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا افشاری رهاب ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا افشاری رهاب درامد دوم ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا افشاری عراق ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا اصفهان درآمد دوم ایمان ملکی⁩.mp4
‎⁨آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا چهارگاه چهارمضراب ایمان ملکی⁩
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا راست پنجگاه پنجگاه و سپهر ایمان ملکی
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا راست پنجگاه عشاق ایمان ملکی
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا راست پنجگاه نغمه ایمان ملکی
آموزش ویلن ردیف دوم ابوالحسن صبا راست پنجگاه نیریز ایمان ملکی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دی‌وی‌دی بخشی از ردیف دوم ابوالحسن صبا ایمان ملکی”