کتاب دیکشنری آکوردهای پیانو مارال صفرپور

$ 6

1 عدد در انبار

توضیحات

کتاب دیکشنری آکوردهای پیانو انتشارات پنج‌خط
کتاب کوچک راهنمای موسیقی دیکشنری آکوردهای پیانو، شامل تمام آکوردهایی است که احتیاج دارید. کتاب حاوی بیش از ۶۰۰ آکورد و صداسازی برای هر 12 نت در اکتاو است. کتاب کوچک راهنمای موسیقی، شامل اطلاعات ضروری در اندازۀ مناسب را ارائه می دهد. هر کجا که می خواهید بروید این کتاب را با خودتان ببرید. به خاطر داشتن بیش از ۶۰۰ آکورد و صداسازی برای هر ۱۲ نت در یک اکتاو، این کتاب مفید ترین کتاب جمع‌و‌جور موجود برای این کار است. یک مرجع بسیار خوب برای تمام پیانیست‌ها و نوازنده‌های کیبورد است که می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند. نمودارها، انگشت گذاری‌ها و نام تمام نت‌ها برای تمام آکوردها نوشته شده است. مروری بر تئوری موسیقی، ساختار آکوردها، وارونگی‌ها، صداسازی پیشرفته و غیره شده است. به صورت استاندارد برای کلید سل و کلید فا نت‌نویسی شده است. دارای بخش‌هایی برای هدایت صدا و نیز صداگذاری برای ملودی است. نت‌های آنارمونیک برای تمامی دیزها و بمل‌ها آورده شده است. تمامی آکوردهای ضروری در حال پایگی و وارونگی آنها آورده شده‌اند.
شابک: 9790802634510

4 Inversions) ……………….48
Contents
6
(and
Inversions) ……………..49
Cmaj/
Cm7 (and
Inversions) …………………..50
co
Introduction .**i
(and InversionS) ………..10
and Triads
Cm7(55)
Basic Intervals
C°7 (and
Inversions) …-…………..52
14
C(add9) (and
Inversions) ………………
15
Chords..*
Seventh ‘
Dominant Seventh (7) o eas
Cmaj?…………………………………..54
. 16
Seventh (m7)……………….
Cm9 …………..-..e…-…………………..54
Minor:

(maj7) -*
Cmaj7(-5)….. (55)…………………………………………. 55
Major Seventh
Diminished Seventh (07) grenan
Minor Seventh Flat Five (m765) ….
Cmaj7($5) ……………………………5
C7(-5) ………….-*——-…—………..55
C7 (#5) ……………………………………..55
C7(9) ………………………………………..56
Add Chord * CS C9 (55 )…………………………………………5.6
Chords (Power Chords.)…………2
… 21
C9(5)……………………………………….56
6th Chords………………….** C
22
Altered
Chords………………………
..23
C# (and Inversions) ……………………..70
Altered Dominant
Chords …………… 4.
Inversion….:/P.?.ePPer:124 CHo ..24 (and Inversions)…………………0
C#m (and Inversions)……………………
Inverted Triads……………………
:. 24
C$+ (and Inversions)……………………0
Root Position ………………….
…25
Ctsus2………………………………………..6 /
First Inversion……………………………. **:.25
Second Inversion ……………………….. 45
C#sus4………………………………………………6.1
Inverted Seventh Chor……………….2.5.
C#5 (power chord)…………………………*
Two-HandVoicings…………………………_/
… 27
C#6 (and Inversions)…………………….
Voice Leading ………………………………..20
.. 28
C#m6 (and Inversions ) …………………
Voicing for the Melod…………………..2.
C#7 (and Inversions.)………………….4
Advanced Voicings………………………..3.0 .. . 30
Cimaj7 (and Inversion..,……………….5.0
Shell Voicing……………………………0
C#m7 (and Inversions ) …………………60
Clusters…………………………………0
CAm7(5) (and Inversion…)…………..67
Spread Voicings…………………………..3.2.
C4°7 (and Inversion………………….60.08
Quartal (4th Voicings)………………..34.
C#(add9) (and Inverses ….)………….90
Chord Symbol Varieties…………………3.60 ..t……………………………………………. …. .70
Circle of 5ths
of 9ths ………………………………40
CAmaj9 ………………………………………..
Chords in All
12 Key……………………….
C#m 9
………………………………………….
P) ……………………………
C (and Inversions.)……………………..
CAmaj7(#5)….
fo………………………………….**
Cm (and Inversions)……………………4.2.
C47(5)……………………………… 7 l
d…………………………………..
(and Inversion……………………….
C#7(#5)..
C+ (and Inversions.)…………………..4..
*te………………………………………..
C47(9)..
..45
Csus4.
C#7 (#9)
Mons ….*………………………………….
********……… 45
C#9(55)….
(power chord………………………
Cm6 (and Inversions).
C6 (and Inversion..)………………….450
..47
D (and Inversions)………………….

E,7(65)……
D° (and
Inversions)………………………..75
Eb7 (#5)….*************************..103
D+ (and
Inversions)……………………..7.6
~******************»»………104
Dsus2 ………………………………………….77 Eb7 ($9)……
Dsus4…………………………………………….77 6 ..(.,…………………………………04.0
************•∞…………..104
D5 (power chord)………………………..7 69(..5.)………………………………1.04.
D6 (and Inversions)……………………….78
Dm6 (and Inversions) ……………………79
E (and Inversions.)……………………..0.5..
D7 (and Inversions )………………………..0.
Em (and Inversions)………………….. 1.0.6
Dmaj7 (and Inversions)………………….
E° (and Inversions)…………………….0.7.
Dm7 (and Inversions) …………………..
E+ (and Inversions )……………………..0.0
Dm7(5) (and Inversions) ………………..8.3.
Esus2 …..
…….*…………..10y
D°7 (and Inversions)…………………….84.
D(add9) (and Inversions) ……………..5.0
E5 (power chord) …………………3.0.90
D……………………………………………
E6 (and Inversions) …………………..
Dmaj9…………………………………………..66
.86
Em6 (and Inversions) …………………. ..
…… 86
Dm ……………********** 8 E
E7 (and Inversions)………………………2
Dmaj7(b5) ..
705) ………………………………………87
Emaj7 (and Inversions) ………………..
Dmaj7 ($5) ….
#5) ………………………………………87
Em7 (and Inversions ) ………………..1.4.
D7(65 )………………………………….**….:./ .. 87
Em7(-5) (and Inversions) ……………..
D7 ($5)..
87
E°7 (and Inversions)…………………….
…………..**………………………………….O
D7(59)…. )…………………………………………………….88
E(add9) (and Inversions .)……………. .7.
D7($9)………………. )…………………………………………………88
E9 …………………………………………………… … 18
D9(5)……………….**************0 88
Emaj9 aj9……………………………………………1.8.
D9(5)………………
88
Em9 …………………………………………………….18
7l2j……………………………………………re UL
Emaj7(}5)……. 765)………………………………………..119
Eb (and Inversions ) ………………………..0
Emaj7(..)…………………………………..
Ebm (and Inversions) S) …………………90
E7(55).
91
El° (and Inversions).
E7($5)………
…o…………………….
or………………………………………………….g
E+ (and Inversions) ………………………. 92
E7(9)……
Dr………………………………………….
Ebsus2…………………………………………..73
93
E7(†9)…………………..
(………………………………………..co..ccol
Ebsus4……………………………………………93
E9(65)………
vo……………………………………………D..014
Eb5 (power chord) ……………………7.
93
MA(………………………………………..2.0
Eb6 (and Inversions)
94
IOnS) ……………………….e
Ebm6 (and Inversions) ……………………95
F (and Inversions) ……………………….
Eb7 (and Inversions) ……………………. 96
Fm (and Inversions)…………………….. 22
Ebmaj7 (and Inversions)……………….. 97
Fo (and Inversions)………………………..
Ebm7 (and Inversions) …………….. 98
F+ (and Inversions)……………………….41
Ebm7(b5) (and Inversions……………..9.9
Fsus2 ………………………………………………….25
El®7 (and Inverses. ………………………
Fsus4
E(add9) (and Inversions……………1.0.10
F5 (power chord) ..
d)…………………………..250

i…,…………………….****ls
Fm7(5) (and Inversions)………….** 132
F97 (and Inversions) …..-……………* 133
G5 (power chord).-…….**..****1 57 Ab9(-5)
F(add9) (and Inversions) …………….
134
G6
(and Inversions) .t.t:::.:.se…..1.80 Ab9 ($5)
.F…………….** 34
Gm6 (and Inversions)…………9
G7
(and Inversions)… ete:….0
Fm9 . teeters I 35 Gmaj7 (and Inversions.)…………… 1
Gm7 (and Inversions)………….1.61210 A° (ar
Fmaj7(5 tarao:13,5 Gm7(5) (and Inversions)………..1.038
F7(5). … t/#er135 G°7 (and Inversion .)………………1. 40
F7 (59) wee drea:136 G……………………………………………:.6.6.
F7(9)…………………………..*****
..w…onsooooooo.c/xxx……36 Gmaj?………………………………………1.66
… | 37
Gmaj7(5) …………………………….1.6.74
F# (and Inversions)…………………. 8
… 138
G7(5) …………………………………617 Am7
F#m (and Inversions) ……………….
G7(5)………………………………………..
F#o (and Inversions) …………………..
Ft+ (and Inversions)…………………….4
…140
G7(,9)…………………………………………
Fisus2 ……………………………………………….4
G7(.)…………………………………….
Ft sus…………………………………****/
G9(5)……………………………………….1.8.
G9(5)…………………………………… Ams
F15 (power chord)…………………….. F# 6 (and Inversions) ……………………. WN-
Fim6 (and Inversions)………………….43.
Ab (and Inversions) ……………………..1.9.
F$7 (and Inversions) ……………………..4 4
Am (and Inversions) …………………7.0.
F# maj7 (and Inversions)………………45
Abo
Fim7 (and Inversions)…………………..4..
(and Inversions)…………………..7.
Ab+ (and Inversions.)………………… .72.
Fim7(5) (and
Inversions)…………….47
Absus…………………………
F4 07
(and Inversions)…………………. Assus……………………………………
“94 *………………………………..173
F/(add9) (and Inversions)………….1.4.
F$9
Ab5 (power chord………………….. .7.0
F# maj9
…………………………………………..50
A,6 (and Inversions…………………. .740
Fim9
J. ………………………………….150
……….*…*…**.*…………………………….3
Abm6 (and Inversio…………………7.50
..150
Ab7 (and Inversio………………1.7.50
me.r//:://:..s…w…151 ……………………………….. A maj7 (and Inversion………………77*
F17(55)……………………………
Abm7
F$7(25)
175 ********-*zzz……………….. 5 l
(and Inversions)……………….7.0
Abm7(55) (and Inversions) ……………..79
Pt 74.01 -**********..*………………….. 15 l
F7(…)………………………………….520 Ab9.. Ad(add9) (and Inversions.)……….. . .10
Al,°7 (and Inversions)…………………0.
F#7(49) ..
F1 9 (.,…………………………………..2 Abmaj…………cecc.co/cocoone
6.5 **************…………………52
F9(.5.)……………………………………..52.
******-…………………………..182
Abm9
..182
G (and Inversions) ………………………3.
Abmaj7(55)
********•………………………182
Gm (and Inversions) …………….*. 154
G° (and Inversions)……………*** 55
G+ (and Inversions) ……..*.** 56
Abmaj7 (45)
Ab7 (55).
A-7 (#5)
.183

Al9 (b5 ) ……………………………………..1.8.4. Bbmaj9……***************……214
Al9 ($5 )…………………………………184 Blam9 ..towessesewersecosecoe.cetecterere…w.12.1.4
-…………………………214
Bomaj7(5)…
A (and Inversions) ……………………… ..
Bomaj7 (#5)..
.re……………………..2.1.5
)…………………………………………
Am (and Inversions) …………………….60
Bb7 (55)
/*********• …………………..215
A° (and
Inversions). sions)………………………….87
Bb/(45)……….——…………..215
Bb7 (#5)
A+ (and Inversions)…………………….8.8
55/ 07) -……………………………..216
Bb7 (59)
Asus2 ……………..——–……….
………………………………………..9
Bb7 (#9)
(#) …-***…………………..216
…….189
Asus4 ……………………………….
B 9 (.5…………………………………….2.1.6..
A5 (power chord)……………………….90 .189 Bb9 (45) me. e.:.w….e.eiere….2.16
A6 (and Inversions) ……………………19 .190
Am6 (and Inversions) ………………… 91
B (and Inversions)………………………..2.1.7
A7 (and Inversions)……………………92
Bm (and Inversions) …………………..2.1.8.0
Amaj7 (and Inversions.)……………….9.3.
Bo (and Inversions) …………………..2.1.90
Am7 (and
Inversions) ………………….94
B+ (and Inversions) **e.e…….2.2.0
Am7(5) (and Inversions……………..9.5
Bsu……………………………………….2.2.1.
A°7 (and Inversions) ………………….. 196
..w…………………………………..2.2.1:0
A(add9) (and Inversions.)……………9.7
B5 (power chord)…………………….22.1
198
B6 (and Inversions) …………………..2.21.
A9
……………………………70
.. 198
Bm6 (and Inversions)…………………..2.2.3.
Amaj9 …..–……….**—-*
198
B7 (and Inversions) …………………….2.24.
Am9 …………………………………..
Amaj7(-5)……. b5)…………………………………..99
Bmaj7 (and Inversions)………………..2.5
5)…………………………………………./99
Bm7 (and Inversions)………………… ……..226
Amaj7 (#5)..
199
Bm7(5) (and Inversions.)…………….2.2.7
A7(55) ………************* g .. 199
B07 (and Inversions) ……………………28 ……..228
B(add?) (and Inversions)……………..20.9.
Be (and Inversi…..)……………….2.010
Bma(……………………………….2.3.10 ………………..m
Bom
(and Inversions) ……..2.02. B7(5)…………*************g
BLo (and Inversion……………………2…
Bet (and Inversions) www…2 04 876 (.)………………………………….2.3.2
B9(5)…..
Bb5
Bb6 (and Inversions) …………………….2…
Bbm6 (and Inversions.)………………2.070
Bb7 (and Inversions) ……………….. 0 0
Bbmaj7 (and meneyes.so……………….2.0.0.
Bbm7 (and Inversions.).M.tote…se…..21.1.08
Bbm7(55) (and Inversion…………….
Bl,°7 (and
Inversion…………..2.1.20
Bb-(ad d9) (and Inversions)…………1.38

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب دیکشنری آکوردهای پیانو مارال صفرپور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *