دی‌وی‌دی آثار محمدرضا لطفی و بنیادهای نوازندگی نیما فریدونی تار

$ 14

توضیحات

دی‌وی‌دی آموزش تصویری آثار محمدرضا لطفی و بنیادهای نوازندگی
مدرس تار: نیما فریدونی
در این دی وی دی نیما فریدونی به آموزش تصویری و توضیحات کامل این آهنگ ها پرداخته و آنها را اجرا کرده است.
بخشی از آلبوم قافله سالار و عشق داند و دیگر قطعات استاد محمدرضا لطفی در این دی وی دی قرار گرفته است.
توضیح کامل همراه با نشان دادن جزییات روی ساز و اجرا با تار مقاله ی بسیار خوب بنیادهای نوازندگی تار نوشته ی محمدرضا لطفی در این مجموعه وجود دارد.

سرود سپیده _ محمدرضا لطفی _ آموزش و اجرا با تار نیما فریدونی _ تیر 1394.mp4
زندگینامه موسیقیدانان ایرانی ، محمدرضا لطفی ، نوازنده تار و سه تار و آهنگساز ، نیما فریدونی.mp4
آلبوم قافله سالار،محمدرضالطفی،دستگاه نوا، نهفت، آموزش تارنیما فریدونی، تیر95.mp4
آلبوم قافله سالار،محمدرضالطفی،دستگاه نوا، کرشمه نهفت آموزش تارنیما فریدونی تیر 95.mp4
آلبوم قافله سالار،محمدرضالطفی،دستگاه نوا، فرود ، آموزش تارنیما فریدونی، تیر95.mp4
آلبوم قافله سالار محمدرضالطفی دستگاه نوا عشاق آموزش تارنیما فریدونی تیر۹۵ .mp4
آلبوم قافله سالار،محمدرضالطفی،دستگاه نوا، چهارمضراب آموزش تارنیما فریدونی تیر 95.mp4
درآمد آلبوم قافله سالار محمدرضالطفی دستگاه نوا آموزش تارنیما فریدونی مرداد ۹۵.mov
گردانیه آلبوم قافله سالار محمدرضالطفی دستگاه نوا آموزش تار نیما فریدونی مرداد ۹۵.mp4
کرشمه آلبوم قافله سالار محمدرضالطفی دستگاه نوا آموزش تار نیما فریدونی مرداد ۹۵.mp4
نغمه آلبوم قافله سالار محمدرضالطفی دستگاه نوا آموزش تار نیما فریدونی مرداد ۹۵.mp4
جامه دران و درآمد ابوعطا حجاز آلبوم عشق داند . تار نیما فریدونی.mp4
ضربی شور آلبوم قافله سالار محمدرضالطفی دستگاه نوا آموزش تار نیما فریدونی مرداد ۹۵.mp4
پیش درآمد ابوعطا و چهارمضراب حجاز آلبوم عشق داند محمدرضالطفی . تار نیما فریدونی.mp4
سپیده محمدرضا لطفی . تار نیما فریدونی.mp4
چهارمضراب دشتی لا محمدرضا لطفی معمای هستی وطنم ایران نیما فریدونی تار.mp4
ضربی کاروعمل گل‌افشان ابوعطا آلبوم خموشانه محمدرضا لطفی نیما فریدونی تار.mp4
ای عاشقان محمدرضا لطفی ابوعطا رکرن نیما فریدونی تار.mp4
‎⁨چهارمضراب ابوعطا فاسری محمدرضا لطفی نیما فریدونی تار⁩.mp4
پیش‌درآمد اصفهان فا پرواز عشق محمدرضا لطفی نیما فریدونی تار
به یاد عارف محمدرضا لطفی بیات ترک فا نیما فریدونی تار
کاروان شهید همایون می‌کرن محمدرضا لطفی نیما فریدونی تار
نوش‌باد به رزمندگان محمدرضا لطفی نیما فریدونی تار


کاروان شهید همایون می‌کرن محمدرضا لطفی نیما فریدونی تار

کاروان شهید همایون می‌کرن محمدرضا لطفی نیما فریدونی تار

کتاب مجموعه آثار محمدرضا لطفی
چهارمضراب شور ر محمدرضا لطفی نیما فریدونی تار
ای عاشقان محمدرضا لطفی شور ر نیما فریدونی تار
درس سحر محمدرضا لطفی شور دو نیما فریدونی تار
مرده بدم زندم بدم محمدرضا لطفی شور ر نیما فریدونی تار
‎⁨چهارمضراب شور لا محمدرضا لطفی نیما فریدونی تار⁩.mp4
‎⁨دوبیتی‌های باباطاهر شور ر محمدرضا لطفی نیما فریدونی تار⁩.mp4
ضربی شور لا محمدرضا لطفی نیما فریدونی تار
‎⁨به‌یاد استاد نورعلی برومند محمدرضا لطفی شور لا نیما فریدونی تار⁩.mp4
‎⁨تازه‌بهار محمدرضا لطفی شور دو نیما فریدونی تار⁩.mp4
‎⁨پیش‌درآمد ابوعطا رکرن عشق داند محمدرضا لطفی نیما فریدونی تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب ابوعطا فاسری محمدرضا لطفی نیما فریدونی تار⁩.mp4
‎⁨پیش‌درآمد بیات ترک سی‌بمل محمدرضا لطفی چاووش ۱ نیما فریدونی تار⁩.mp4
‎⁨ضربی شکسته ترک گریه بید محمدرضا لطفی چاووش ۱ نیما فریدونی تار⁩.mp4
به یاد عارف محمدرضا لطفی بیات ترک سی‌بمل نیما فریدونی تار
پیش‌درآمد امید محمدرضا لطفی بیات ترک دو نیما فریدونی تار
چهارمضراب شورآفرین بیات ترک دو محمدرضا لطفی نیما فریدونی تار
آوای دوست محمدرضا لطفی بیات ترک دو آلبوم سایه جان نیما فریدونی تار
رنگ بیات ترک دو محمدرضا لطفی نیما فریدونی تار
سپیده محمدرضا لطفی ماهور فا نیما فریدونی تار

بنیادهای نوازندگی تار:
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،1،درباره مقاله ونویسنده،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،2،پیدایش هنروموسیقی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،3،ساز و رابطه اش با اندام انسان،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،4،موسیقی ایرانی و روش برخوردباآن،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،5،پایه صوتی موسیقی ایرانی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،6،انتخاب مکتب موسیقی ایرانی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،7،مکتب موسیقی تبریز،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،8،مکتب موسیقی تهران،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،9،مکتب موسیقی اصفهان،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،10،مکتب موسیقی غیردستگاهی خراسان،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،11،اهمیت تار در موسیقی رسمی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،12،جنس مضراب،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،13،شکل مضراب تار،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،14،ضخامت سیم تار،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،15،مشکل جفت شدن سیم تار،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،16 ،روش گرفتن تار ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،17،تغییر تدریجی الگوی تار ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 18، نشستن و گذاشتن تار روی زانو،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 19، دست راست در تار و روش مضراب زدن،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 21،چرخش مضراب ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،22 ، روش تمرین برای هنرجوی جدید،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،23 ، مچ و چرخش مضراب،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 24، روشهای مختلف نشستن برای تارنوازی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 20، رابطه مضراب با مچ و ساعد ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،25 ،فاصله مضراب با سیم ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 26، مضراب راست و چپ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 27، سفت و شل کردن مضراب،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 28، راست ساده،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 29، چپ ساده،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 30،دراب ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 31، شلال،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 32، راست تکیه،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 33، تکیه و تحریر،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 34،چپ تکیه ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 35، پوش،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 36، مضراب خاموش یا خفه،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،37،مضراب کندن یا کنده کاری یا پنجه کاری،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 38، مضراب راست خشک،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،39 ، مضراب چپ خشک،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 40، مضراب دزدیده راست،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 41، مضراب دزدیده چپ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 42، مضراب انگشتی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،43 ،مضراب گردش در عرض ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،44 ، مضراب گردش در طول،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،45 ،مضراب یک سیمه ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 46، مضراب جهنده ی راست،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 47، مضراب غیرجهنده ی راست،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 48،مضراب های ناله ای طولی وعرضی ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،49 ،مضراب غنه ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 50،مضراب های ناله ای طولی وعرضی ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،50 ، ریز ساده،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 51، ریز ساده موجی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 52،تک ریز،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،53 ، چپ ریز،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 54، ریز غیر کامل،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،55 ،ریز تک ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 56، ریز چپ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 57، ریز میخی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 58، ریز طولی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،59 ، ریز عرضی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 60، ریز ماندولینی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 61، ریز سینه مال،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،62 ،سینه مال یکسره ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،63،سینه مال یکسره با اکسنت مضراب،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 64،انواع مضراب های ردیف ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،65 ،دست پنجه ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 66، تکیه،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،67 ، انواع تکیه با واحدهای مساوی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 68، تکیه های نامساوی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 69، زاویه دست چپ با دسته ساز،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 70،دست و انگشتان وماهیچه هایشان ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،71 ، فشار انگشتان روی دسته،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 72، رابطه شست با سبابه چپ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 73، طرزقرارگرفتن انگشت روی پرده،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،74 ، سرعت انگشتان وتغییروضعیت دست،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 75، جابجایی پنجه،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 76، تغییر پوزیسیون نرم یا چسبیده،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 79، حرکت یک دو سه،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 80، تغییر وضع فرعی،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 77، فعال کردن پوزیسیون آزاد،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 78،حرکت یک دو یک دو ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،81 ، تغییرفشارانگشتان درطول دسته،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 82،نت های توامان ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 83،ویژگیهای تک نواز مبدع و خوب ،نیما فریدونی،آبان94.mp4
بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی، 84، آنچه یک نوازنده تار باید فراگیرد،نیما فریدونی،آبان94.mp4


بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،37،مضراب کندن یا کنده کاری یا پنجه کاری،نیما فریدونی،آبان94.mp4

بنیادهای نوازندگی تار،محمدرضالطفی،37،مضراب کندن یا کنده کاری یا پنجه کاری،نیما فریدونی،آبان94

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دی‌وی‌دی آثار محمدرضا لطفی و بنیادهای نوازندگی نیما فریدونی تار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *