نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی زهرا مصطفایی هنرجوی سنتور مریم باغبان پیرایش

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی زهرا مصطفایی هنرجوی سنتور مریم باغبان پیرایش

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۳۳

هنرجوی گرامی سرکارخانم زهرا مصطفایی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره ابتدایی رشته سنتور تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی:عالی
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: خوب
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: متوسطسونوریته: خوب
نوانس: دقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب شیوه سنتورنوازی استادکامکار.دستورسنتوراستادپایور.گلنار

همچنین سطح کاری شما در این دوره خوب  است.

ایمان ملکیمریم باغبان پیرایشنیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه امیر محمدی هنرجوی تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه امیر محمدی هنرجوی تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۳۲

هنرجوی گرامی جناب آقای امیر محمدی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره متوسطه رشته تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی:عالی
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: خوب
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: عالیسونوریته: متوسط
نوانس: متوسطدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب دوم  سوم جلال ذوالفنون و کتاب دوم هنرستان

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی  است.

ایمان ملکینیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌نامه پایان‌دوره صدابرداری میکس مسترینگ محمدعلی قدس

گواهی‌نامه پایان‌دوره صدابرداری میکس مسترینگ محمدعلی قدس

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۷

گواهی‌نامه پایان دوره صدابرداری، میکس حرفه‌ای و مسترینگ

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره عالی  رشته‌ی صدابرداری، میکس و مسترینگ تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. 

نام: محمدعلینام خانوادگی: قدسنام پدر:محمدحسن
کد ملی: ۴۵۶۰۱۹۱۵۰۶

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی  است.

ایمان ملکینیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه هانیتا شکوری هنرجوی ویولن ایمان ملکی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه هانیتا شکوری هنرجوی ویولن ایمان ملکی
گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه هانیتا شکوری هنرجوی ویولن ایمان ملکی
گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه هانیتا شکوری هنرجوی ویولن ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۶

هنرجوی گرامی سرکار خانم هانیتا شکوری

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره متوسطه  رشته‌ی ویولن تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی:عالی
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: عالیتمرین روزانه: عالی
دشیفر: عالیتوانایی کوک ساز: خوبسونوریته: خوب
نوانس: خوبدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب لویلن ۲و۳ چندین آهنگ و تمرین برای ویولن

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی  است.

ایمان ملکی
نیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی فاطمه اسماعیلی مطلق هنرجوی پیانواحسان نیک

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی فاطمه اسماعیلی مطلق هنرجوی پیانواحسان نیک
گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی فاطمه اسماعیلی مطلق هنرجوی پیانواحسان نیک
گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی فاطمه اسماعیلی مطلق هنرجوی پیانواحسان نیک آموزشگاه موسیقی فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۶

هنرجوی گرامی سرکار خانم فاطمه اسماعیلی مطلق

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره ابتدایی  رشته‌ی پیانو تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی:
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: خوب
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: سونوریته:خوب
نوانس: خوبدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب بیر، تارپینیان، ۸۵ نوای ماندگار پیانو

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی  است.

ایمان ملکیاحسان نیکنیما فریدونی