نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی مریم رمضانیان هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی مریم رمضانیان هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۴

هنرجوی گرامی سرکار خانم مریم رمضانیان

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی  رشته‌ی سه‌تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی: عالی
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: خوب
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: متوسطسونوریته: متوسط
نوانس: متوسطدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب ابتدایی حسین علیزاده و ۲۸ آهنگ قدیمی

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکی
نیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی احمد محمدامین خلف هنرجوی تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی احمد محمدامین خلف هنرجوی تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۲

هنرجوی گرامی جناب آقای احمد محمدامین 

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی رشته‌ی تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی: عالی
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: عالی
دشیفر: عالیتوانایی کوک ساز: عالیسونوریته: خوب
نوانس: متوسطدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب ابتدایی حسین علیزاده و 28 تصنیف

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکی
نیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی سجاد مهری هنرجوی گیتار

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی سجاد مهری هنرجوی گیتار
گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی سجاد مهری هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۱

هنرجوی گرامی جناب آقای سجاد مهری

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی رشته‌ی گیتار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی: عالی
رعایت دقیق ریتم: متوسطقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: عالی
دشیفر: متوسطتوانایی کوک ساز: خوبسونوریته: خوب
نوانس: متوسطدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: –

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکیفرزین نیازخانینیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه هلیا عبدالملکی هنرجوی ویولن ایمان ملکی

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه هلیا عبدالملکی هنرجوی ویولن ایمان ملکی
گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه هلیا عبدالملکی هنرجوی ویولن ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۰

هنرجوی گرامی سرکار خانم هلیا عبدالملکی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی متوسطه رشته‌ی ویولن تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی: عالی
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: عالیتمرین روزانه: عالی
دشیفر: عالیتوانایی کوک ساز: خوبسونوریته: خوب
نوانس:خوبدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب لویلون 2و3 و هنرستان دوم خالقی و جندین قطعه برای ویولن 

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکی
نیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی هلیا سجادی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی هلیا سجادی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی
گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی هلیا سجادی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۳

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱۹

هنرجوی گرامی سرکار خانم هلیا سجادی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی رشته‌ی  گیتار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی: خوب
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: متوسط
دشیفر: عالیتوانایی کوک ساز: خوبسونوریته: خوب
نوانس:متوسطدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب آموزش جاز Abner Rossi و كتاب ٥٠قطعه كلاسيك فرزاد اميرانى

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکیفرزین نیازخانینیما فریدونی