نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی مریم عراقی هنرجوی ویولن ایمان ملکی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی مریم عراقی هنرجوی ویولن ایمان ملکی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۴۶

هنرجوی گرامی جناب آقای مریم عراقی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره ابتدایی رشته ویولن تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی:خوب
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: عالی
دشیفر: عالیتوانایی کوک ساز:سونوریته: خوب
نوانس: خوبدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: ل ویولن ۱ و هنرستان ۱ و بخشی از هنرستان ۲ و چند آهنگ ویولن

 همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی  است.

ایمان ملکینیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی سهراب شاه‌محمدی هنرجوی تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی سهراب شاه‌محمدی هنرجوی تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

شماره: ۳۷۴۹/۹۹۲۵

هنرجوی گرامی جناب آقای سهراب شاه‌محمدی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی  رشته‌ی تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: متوسطتوانایی هم‌نوازی: خوب
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: متوسطتمرین روزانه: متوسط
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: عالیسونوریته: خوب
نوانس: ضعیفدقت اجرا: متوسط

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب ابتدایی حسین علیزاده و ۲۸ آهنگ قدیمی

همچنین سطح کاری شما در این دوره خوب است.

ایمان ملکینیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی علی نقوی هنرجوی تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی علی نقوی هنرجوی تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

شماره: ۳۷۴۹/۹۹۲۵

هنرجوی گرامی جناب آقای علی نقوی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی  رشته‌ی تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی: عالی
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: عالیتمرین روزانه: خوب
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: عالیسونوریته: خوب
نوانس: متوسطدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب ابتدایی حسین علیزاده و ۲۸ آهنگ قدیمی

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکینیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه آریا اخیانی هنرجوی ویولن ایمان ملکی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه آریا اخیانی هنرجوی ویولن ایمان ملکی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۴۵

هنرجوی گرامی جناب آقای آریا اخیانی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره متوسطه رشته ویولن تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی:عالی
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: عالیتمرین روزانه: عالی
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز:خوبسونوریته: خوب
نوانس: خوبدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب جلد دوم و سوم  ل ویولن و چندین اتود و آهنگ برای ویولن

 همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی  است.

ایمان ملکینیما فریدونی

آریا اخیانی . دریاچه قو . هنرجوی متوسطه ویولن ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mov

آریا اخیانی . دریاچه قو . هنرجوی متوسطه ویلن ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mov

تقدیرنامه آریا اخیانی کسب رتبه برتر رشته ویولن آموزش و پرورش استان تهران
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی زهرا مصطفایی هنرجوی سنتور مریم باغبان پیرایش

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی زهرا مصطفایی هنرجوی سنتور مریم باغبان پیرایش

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۳۳

هنرجوی گرامی سرکارخانم زهرا مصطفایی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره ابتدایی رشته سنتور تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی:عالی
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: خوب
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: متوسطسونوریته: خوب
نوانس: دقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب شیوه سنتورنوازی استادکامکار.دستورسنتوراستادپایور.گلنار

همچنین سطح کاری شما در این دوره خوب  است.

ایمان ملکیمریم باغبان پیرایشنیما فریدونی