نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی دانیال خردمند هنرجوی پیانواحسان نیک

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی دانیال خردمند هنرجوی پیانواحسان نیک

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی دانیال خردمند هنرجوی پیانواحسان نیک آموزشگاه موسیقی فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۸

هنرجوی گرامی آقای دانیال خردمند

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره ابتدایی  رشته‌ی پیانو تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی:
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: خوب
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: سونوریته:خوب
نوانس: خوبدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب بیر، تارپینیان، ۸۵ نوای ماندگار پیانو-هانون جلد یک

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی  است.

ایمان ملکیاحسان نیکنیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی مهیار مرتضوی هنرجوی پیانواحسان نیک

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی مهیار مرتضوی هنرجوی پیانواحسان نیک

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی مهیار مرتضوی هنرجوی پیانواحسان نیک آموزشگاه موسیقی فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۷

هنرجوی گرامی آقای مهیار مرتضوی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره ابتدایی  رشته‌ی پیانو تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی:
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: خوب
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: سونوریته:خوب
نوانس: خوبدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب بیر، تارپینیان، ۸۵ نوای ماندگار پیانو

همچنین سطح کاری شما در این دوره خوب  است.

ایمان ملکیاحسان نیکنیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی متین قربان‌مقدم هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی متین قربان‌مقدم هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۵

هنرجوی گرامی سرکار خانم متین قربان‌مقدم

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی  رشته‌ی سه‌تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی: عالی
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: خوب
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: عالیسونوریته: خوب
نوانس: متوسطدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب ابتدایی حسین علیزاده و ۲۸ آهنگ قدیمی

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکینیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی بهراد اسدی هنرجوی ویولن ایمان ملکی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی بهراد اسدی هنرجوی ویولن ایمان ملکی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۴۷

هنرجوی گرامی جناب آقای بهراد اسعدی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره ابتدایی رشته ویولن تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی:خوب
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: عالیتمرین روزانه: متوسط
دشیفر: عالیتوانایی کوک ساز:خوبسونوریته: خوب
نوانس: خوبدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: ل ویولن ۱ و ل ویولن 2 و هنرستان ۱ وچند آهنگ ویولن 

 همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی  است.

ایمان ملکینیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی بهراد اسدی هنرجوی ویولن ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی مریم عراقی هنرجوی ویولن ایمان ملکی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی مریم عراقی هنرجوی ویولن ایمان ملکی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۴۶

هنرجوی گرامی جناب آقای مریم عراقی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره ابتدایی رشته ویولن تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی:خوب
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: عالی
دشیفر: عالیتوانایی کوک ساز:سونوریته: خوب
نوانس: خوبدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: ل ویولن ۱ و هنرستان ۱ و بخشی از هنرستان ۲ و چند آهنگ ویولن

 همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی  است.

ایمان ملکینیما فریدونی