شایان ایزدی رنگ دشتی شیوه ی سنتور نوازی هنرجوی سنتور مریم باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی

۰

این اجرا در کنسرت کلاسی خانم مریم پیرایش باغبان در اسفند ۱۳۹۶ صورت گرفته است.

شایان ایزدی رنگ دشتی شیوه ی سنتور نوازی هنرجوی سنتور مریم باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

مهیار منقچی سپیده محمدرضا لطفی هنرجوی سنتور مریم باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی

۰

این اجرا در کنسرت کلاسی خانم مریم پیرایش باغبان در اسفند ۱۳۹۶ صورت گرفته است.

مهیار منقچی سپیده محمدرضا لطفی هنرجوی سنتور مریم باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

مصطفی رحیمی زرد ملیجه هنرجوی سنتور مریم باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی

۱+

این اجرا در کنسرت کلاسی خانم مریم پیرایش باغبان در اسفند ۱۳۹۶ صورت گرفته است.

مصطفی رحیمی زرد ملیجه هنرجوی سنتور مریم باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

مهیار منقچی درآمد اول ماهور فرامرز پایور هنرجوی سنتور مریم باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی

۰

این اجرا در کنسرت کلاسی خانم مریم پیرایش باغبان در اسفند ۱۳۹۶ صورت گرفته است.

مهیار منقچی درآمد اول ماهور فرامرز پایور هنرجوی سنتور مریم باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

error: Content is protected !!