فیلم آموزشی تصنیف قدیمی آذری بیات شیراز به روایت غلامحسین بیگجه خانی . تار نیما فریدونی

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومانآموزش کمانچه کتاب اول هنرستان خالقی تمرین ۳۲ تا ۴۶ ؛ ایمان ملکی

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


نیریز . دستگاه ماهور . ردیف میرزاعبدالله . آموزش تار نیما فریدونی

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


تمرین ماهور حسین علیزاده ده قطعه برای تار ۲. تار نیما فریدونی

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


درس ۱۲۵ و ۱۲۶ تک به چهار و پنج . ابوعطا و دشتی دستور ابتدایی حسین علیزاده . تار نیما فریدونی

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


آموزش ویلن ردیف اول ابوالحسن صبا همایون . کرشمه درآمد دوم ؛ ایمان ملکی

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


آموزش ویلن گلچین آهنگ ها . کوچه لره آذری . ایمان ملکی

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان

آموزش ویلن گلچین آهنگ ها . عزیز جون مازنی و الماسی آذری . ایمان ملکی

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان

آموزش کمانچه گلچین آهنگ ها ؛ کوچه لره . عزیز جون . سوزه رخ . الماسی ؛ ایمان ملکی

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان

آهنگ نوایی . محلی تربت جام . آموزش و اجرا با سه تار نیما فریدونی

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان