نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

رنگ همایون فرامرز پایور سنتور جلیل شهناز تار اصغر بهاری کمانچه حسین تهرانی تمبک

رنگ همایون فرامرز پایور سنتور جلیل شهناز تار اصغر بهاری کمانچه حسین تهرانی تمبک

رنگ همایون فرامرز پایور سنتور جلیل شهناز تار اصغر بهاری کمانچه حسین تهرانی تمبک

رنگ همایون فرامرز پایور سنتور جلیل شهناز تار اصغر بهاری کمانچه حسین تهرانی تمبک .mp4

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

‎⁨امشب اگر یاری کنی محمود صفی‌زاده ایمان ملکی نیما فریدونی⁩

‎⁨امشب اگر یاری کنی محمود صفی‌زاده ایمان ملکی نیما فریدونی⁩

آهنگ ‎⁨امشب اگر یاری کنی محمود صفی‌زاده ایمان ملکی نیما فریدونی⁩

امشب اگر یاری کنی محمود صفی‌زاده ایمان ملکی نیما فریدونی
امشب اگر یاری کنی محمود صفی‌زاده ایمان ملکی نیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مرغ سحر با ريتم متفاوت گیتار فرزین نیازخانی آواز سيد على ياسينى

مرغ سحر با ريتم متفاوت گیتار فرزین نیازخانی آواز سيد على ياسينى
مرغ سحر با ريتم متفاوت گیتار فرزین نیازخانی آواز سيد على ياسينى.mp4
مرغ سحر با ريتم متفاوت گیتار فرزین نیازخانی آواز سيد على ياسينى