گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) جهانگیر لطفی آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 4 بازدید: 0

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) ادیب همت آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 4 بازدید: 0

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری تمبک کودکان سیده منور برادران قوامی آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 3 بازدید: 0

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) هدی صراف جدی آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 3 بازدید: 0

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) علی عسکری‌نیا آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 7 بازدید: 2

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) هدیه مهدی‌بهشتی آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 4 بازدید: 0

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) مریم معینی آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 2 بازدید: 0

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) مهسا خسروانی آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 3 بازدید: 0

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) سپیده قاسمی آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 2 بازدید: 0

گواهینامه‌ی پایان دوره‌ی ابتدایی محمدرضا انارکی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

بازدید: 4 بازدید: 1