گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی احسان‌علی حسن‌زاده هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی آموزشگاه موسیقی فریدونی

بازدید: 49 به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱۶ هنرجوی گرامی جناب آقای احسان‌علی حسن‌زاده بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی رشته‌ی سه‌تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر […]

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه حسین مردانی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

بازدید: 54 گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه حسین مردانی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی آموزشگاه موسیقی فریدونی به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱۵ هنرجوی گرامی جناب آقای حسین مردانی بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی متوسطه‌ی رشته‌ی سه‌تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این […]

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه‌ی اسماعیل خلیلی‌راد هنرجوی تار نیما فریدونی

بازدید: 68 به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱۳ هنرجوی گرامی جناب آقای اسماعیل خلیلی‌راد بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی متوسطه‌ی رشته‌ی سه تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح […]