مبارک باد حسین همدانیان سه‌تار نیما فریدونی

مبارک باد حسین همدانیان سه‌تار نیما فریدونی


22آهنگ،مبارکباد،حسین همدانیان، آموزش سه تار نیما فریدونی،خرداد 95.mp4

آهنگ مبارک‌باد حسین همدانیان آموزش سه‌تار نیما فریدونی


کلاس درس نیما فریدونی آموزش سه تار ضبط شده توسط ملیحه نوروزی 37

کلاس درس نیما فریدونی آموزش سه تار ضبط شده توسط ملیحه نوروزی 37


کلاس درس نیما فریدونی آموزش سه تار ضبط شده توسط ملیحه نوروزی 38

کلاس درس نیما فریدونی آموزش سه تار ضبط شده توسط ملیحه نوروزی 38

امشب چه شبیست، شب مراد است امشب
این خونه پر از شمع و چراغ است امشب
بادابادا مبارک بادا …… ایشالا مبارک بادا
بادابادا مبارک بادا …… ایشالا مبارک بادا
این حیاط و اون حیاط …… می پاشن نقل و نبات
بر سر عروس و دوماد …… ای یار مبـــــــارک بادا
ایشالا مبارک بادا
بادابادا مبارک بادا …… ایشالا مبارک بادا
بیا برویم از این ولایت من و تو
تو دست منو بگیر و من دامن تو
ای یار مبارک بادا …… ایشالا مبارک بادا
ای یار مبارک بادا …… ایشالا مبارک بادا
کوچه تنگه بــــــله …… عروس قشنگه بله
دست به زلفاش نزنین …… مــــــــــرواری بند بله
بادابادا مبارک بادا …… ایشالا مبارک بادا
بادابادا مبارک بادا …… ایشالا مبارک بادا
عروس چقدر قشنگـــه ایشالا مبارکش باد
جشن بزرگانــــــــــــه ایشالا مبارکش باد
سرو خرامانـــــــــــــه ایشالا مبارکش باد
مبـــارک و مبـــارک، ایشالا مبارکش باد

بابا کرم حسین واثقی حسین همدانیان تار نیما فریدونی

بابا کرم حسین واثقی حسین همدانیان تار نیما فریدونی


بابا کرم . حسین واثقی . حسین همدانیان . آموزش و اجرا با تار نیما فریدونی.mp4

بابا کرم . حسین واثقی . حسین همدانیان . آموزش و اجرا با تار نیما فریدونی.mp4


بابا کرم حسین همدانیان حسین واثقی چهارگاه دو نیما فریدونی تار.mp4

بابا کرم حسین همدانیان حسین واثقی چهارگاه دو نیما فریدونی تار.mp4

هر قدر ناز کنی
ناز کنی
باز تو دلدار منی
هر قدر عشوه کنی
عشوه کنی
نوگل بی خار منی
حالا دیگه، جان منی
یار منی و عشق منی
دیگه و دیگه و دیگه و دیگه
مال منی
قلب منی و روح منی
شیشه ی بابا رو نشکنی
نمی شکنم و نمی شکنم
ای دریغا که ندانسته گرفتار شدم ( ۲ )
اول عشق و خوشی، نزد تو من خوار شدم
بابا کرم، بابا کرم
دوسم داری و دوست دارم
هر قدر ناز کنی
ناز کنی
باز تو دلدار منی
هر چقدر عشوه کنی و غمزه کنی
نوگل بی خار منی
هر قدر چک بکشی و سفته بدی
باز بدهکار منی
حالا دیگه
جان منی
یار منی و عشق منی و روح منی
دیگه و دیگه
مال منی
قلب منی و عشق منی
بابا کرم، باباکرم
دوسم داری و دوست دارم
ای دریغا که ندانسته گرفتار شدم ( ۲ )
اول عیش و خوشی، نزد تو من خوار شدم
بابا کرم، بابا کرم
دوسم داری و دوست دارم

بابا کرم حسین واثقی حسین همدانیان سه‌تار نیما فریدونی

بابا کرم حسین واثقی حسین همدانیان سه‌تار نیما فریدونی


بابا کرم . حسین واثقی . حسین همدانیان . آموزش و اجرا با سه تار نیما فریدونی.mp4

بابا کرم . حسین واثقی . حسین همدانیان . آموزش و اجرا با سه تار نیما فریدونی.mp4


بابا کرم حسین همدانیان حسین واثقی چهارگاه دو نیما فریدونی سه‌تار.mp4

بابا کرم حسین همدانیان حسین واثقی چهارگاه دو نیما فریدونی سه‌تار.mp4

هر قدر ناز کنی
ناز کنی
باز تو دلدار منی
هر قدر عشوه کنی
عشوه کنی
نوگل بی خار منی
حالا دیگه، جان منی
یار منی و عشق منی
دیگه و دیگه و دیگه و دیگه
مال منی
قلب منی و روح منی
شیشه ی بابا رو نشکنی
نمی شکنم و نمی شکنم
ای دریغا که ندانسته گرفتار شدم ( ۲ )
اول عشق و خوشی، نزد تو من خوار شدم
بابا کرم، بابا کرم
دوسم داری و دوست دارم
هر قدر ناز کنی
ناز کنی
باز تو دلدار منی
هر چقدر عشوه کنی و غمزه کنی
نوگل بی خار منی
هر قدر چک بکشی و سفته بدی
باز بدهکار منی
حالا دیگه
جان منی
یار منی و عشق منی و روح منی
دیگه و دیگه
مال منی
قلب منی و عشق منی
بابا کرم، باباکرم
دوسم داری و دوست دارم
ای دریغا که ندانسته گرفتار شدم ( ۲ )
اول عیش و خوشی، نزد تو من خوار شدم
بابا کرم، بابا کرم
دوسم داری و دوست دارم

مبارک باد حسین همدانیان نیما فریدونی تار

مبارک باد حسین همدانیان نیما فریدونی تار


مبارکباد حسین همدانیان تار چهارگاه نیما فریدونی.mp4

مبارکباد حسین همدانیان تار نیما فریدونی.mp4


22 آهنگ ، مبارکباد ، حسین همدانیان ، آموزش تار نیما فریدونی ، خرداد 95

22آهنگ،مبارکباد،حسین همدانیان، آموزش تار نیما فریدونی،خرداد 95.mp4

امشب چه شبیست، شب مراد است امشب
این خونه پر از شمع و چراغ است امشب
بادابادا مبارک بادا …… ایشالا مبارک بادا
بادابادا مبارک بادا …… ایشالا مبارک بادا
این حیاط و اون حیاط …… می پاشن نقل و نبات
بر سر عروس و دوماد …… ای یار مبـــــــارک بادا
ایشالا مبارک بادا
بادابادا مبارک بادا …… ایشالا مبارک بادا
بیا برویم از این ولایت من و تو
تو دست منو بگیر و من دامن تو
ای یار مبارک بادا …… ایشالا مبارک بادا
ای یار مبارک بادا …… ایشالا مبارک بادا
کوچه تنگه بــــــله …… عروس قشنگه بله
دست به زلفاش نزنین …… مــــــــــرواری بند بله
بادابادا مبارک بادا …… ایشالا مبارک بادا
بادابادا مبارک بادا …… ایشالا مبارک بادا
عروس چقدر قشنگـــه ایشالا مبارکش باد
جشن بزرگانــــــــــــه ایشالا مبارکش باد
سرو خرامانـــــــــــــه ایشالا مبارکش باد
مبـــارک و مبـــارک، ایشالا مبارکش باد

نت بابا کرم حسین همدانیان آوانگاری نیما فریدونی

نت بابا کرم حسین همدانیان آوانگاری نیما فریدونی

نت بابا کرم دستگاه چهارگاه حسین همدانیان آوانگاری نیما فریدونی
بابا کرم . حسین واثقی . آوانگاری و نت نویسی نیما فریدونی . چهار‌گاه دو و لا

هر قدر ناز کنی
ناز کنی
باز تو دلدار منی
هر قدر عشوه کنی
عشوه کنی
نوگل بی خار منی
حالا دیگه، جان منی
یار منی و عشق منی
دیگه و دیگه و دیگه و دیگه
مال منی
قلب منی و روح منی
شیشه ی بابا رو نشکنی
نمی شکنم و نمی شکنم
ای دریغا که ندانسته گرفتار شدم ( ۲ )
اول عشق و خوشی، نزد تو من خوار شدم
بابا کرم، بابا کرم
دوسم داری و دوست دارم
هر قدر ناز کنی
ناز کنی
باز تو دلدار منی
هر چقدر عشوه کنی و غمزه کنی
نوگل بی خار منی
هر قدر چک بکشی و سفته بدی
باز بدهکار منی
حالا دیگه
جان منی
یار منی و عشق منی و روح منی
دیگه و دیگه
مال منی
قلب منی و عشق منی
بابا کرم، باباکرم
دوسم داری و دوست دارم
ای دریغا که ندانسته گرفتار شدم ( ۲ )
اول عیش و خوشی، نزد تو من خوار شدم
بابا کرم، بابا کرم
دوسم داری و دوست دارم


حسین همدانیان ،،بابا کرم

بابا کرم با صدای حسین همدانیان.mp4