پیشرو نوا امیر شریفی

سرپرست و نوازنده تار: دانیال نبیسه تار: محمد مقدم، پریناز مسعودیتار: سیما سادات حسنیعود: محمد حیات داودیانقانون: درساسادات موسویسنتور: امید مزینانیویلن: مریم فراهانی، مرجان فراهانیبندیر: فاطمه صفویتنبک: سارا قاضیکوزه: مجید عزیزپور پیشرو نوا امیر شریفی پیشرو نوا امیر شریفی