نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مقام جلوشاهی سه‌تار بهروز سلیمی تنبور سارا برزوپور کرمانشاه

مقام جلوشاهی سه‌تار  بهروز سلیمی تنبور سارا برزوپور کرمانشاه

مقام جلوشاهی سه‌تار بهروز سلیمی تنبور سارا برزوپور کرمانشاه.mp4

مقام جلوشاهی سه‌تار بهروز سلیمی تنبور سارا برزوپور کرمانشاه

دیدگاهتان را بنویسید