نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

رنگ غنی و فقیر اصفهان درویش‌خان دونوازی تار و عود رضا گل‌محمدی

رنگ غنی و فقیر اصفهان درویش‌خان دونوازی تار و عود رضا گل‌محمدی

رنگ غنی و فقیر اصفهان درویش‌خان دونوازی تار و عود رضا گل‌محمدی

رنگ غنی و فقیر اصفهان درویش‌خان دونوازی تار و عود رضا گل‌محمدی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید