نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

امشب در سر شوری دارم غزل قربی سه‌تار هنرجوی نیما فریدونی ساکن کانادا

امشب در سر شوری دارم غزل قربی سه‌تار هنرجوی نیما فریدونی ساکن کانادا
امشب در سر شوری دارم غزل قربی سه‌تار هنرجوی نیما فریدونی ساکن کانادا

امشب در سر شوری دارم غزل قربی سه‌تار هنرجوی نیما فریدونی ساکن کانادا

دیدگاهتان را بنویسید