نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فیلم اجراهای بهداد بابایی سه‌تار

فیلم اجراهای بهداد بابایی سه‌تار

سه‌تار بهداد بابایی تمبک محسن کثیرالسفر آواز سپیده رییس سادات دستگاه ماهور

سه‌تار بهداد بابایی تمبک محسن کثیرالسفر آواز سپیده رییس سادات دستگاه ماهور

سه‌تار بهداد بابایی شور و دشتی با الهام از موسیقی خراسان

سه‌تار بهداد بابایی شور و دشتی با الهام از موسیقی خراسان

بهداد بابایی سه‌تار و ایرج بسطامی آواز دستگاه شور

بهداد بابایی سه‌تار و ایرج بسطامی آواز دستگاه شور

سه‌تار بهداد بابایی تمبک محسن کثیرالسفر آواز سپیده رییس سادات دلکش شور و فرود ماهور

سه‌تار بهداد بابایی تمبک محسن کثیرالسفر آواز سپیده رییس سادات دلکش شور و فرود ماهور

سه‌تار بهداد بابایی کمانچه اردشیر کامکار تمبک نوید افقه آواز محسن نوربخش کنسرت شور حافظیه

سه‌تار بهداد بابایی کمانچه اردشیر کامکار تمبک نوید افقه آواز محسن نوربخش کنسرت شور حافظیه

سه‌تار بهداد بابایی و آواز سپیده رییس‌سادات ماهور و دلکش

سه‌تار بهداد بابایی و آواز سپیده رییس‌سادات ماهور و دلکش

سه‌تار بهداد بابایی نی حسن ناهید آواز محسن نوربخش دستگاه شور

سه‌تار بهداد بابایی نی حسن ناهید آواز محسن نوربخش دستگاه شور

دیدگاهتان را بنویسید