احسان پاکی گوشه قرچه شور ردیف آوازی استاد دوامی تار بهمن 1393

فیلم اجرای احسان پاکی گوشه قرچه شور ردیف آوازی استاد دوامی تار هنرجوی نیما فریدونی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.